Wpisy na platformie X @mjwpu
Zobacz pozostałe wpisy

Informacje o naborach

 Wydłużamy nabór wniosków na usuwanie odpadów, rekultywację i zagospodarowanie terenów zielonych  – czas do 26 kwietnia 2024 r.

Wydłużamy nabór wniosków na usuwanie odpadów, rekultywację i zagospodarowanie terenów…

Czytaj

Opublikowano

 Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.02.07-IP.01-19/24 (decyzja 18 kwietnia 2024 r.)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru…

Czytaj

Opublikowano

 Startuje konkurs na rzecz rozwoju kultury w regionie mazowieckim regionalnym

Startuje konkurs na rzecz rozwoju kultury w regionie mazowieckim regionalnym

Czytaj

Opublikowano

 Startuje konkurs na wsparcie projektów infrastrukturalnych z obszaru kultury

Startuje konkurs na wsparcie projektów infrastrukturalnych z obszaru kultury

Czytaj

Opublikowano

 Wsparcie ekologicznego i konkurencyjnego transportu publicznego – rozpoczął się nabór wniosków

Wsparcie ekologicznego i konkurencyjnego transportu publicznego – rozpoczął się nabór…

Czytaj

Opublikowano

 Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.09.01-IP.01-023/24(decyzja 16 kwietnia 2024 r.)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru…

Czytaj

Opublikowano

 Komunikat dotyczący zmiany odnośnika do modelu LOWE dla naboru nr FFEMA.07.05-IP.01-009/23 i nr FEMA.07.05-IP.01-010/23 w ramach Działania 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF.

Komunikat dotyczący zmiany odnośnika do modelu LOWE dla naboru nr FFEMA.07.05-IP.01-009/23 i…

Czytaj

Opublikowano

 Edukacja dorosłych wspierana przez Fundusze Europejskie – rozpoczął się nabór wniosków

Edukacja dorosłych wspierana przez Fundusze Europejskie – rozpoczął się nabór…

Czytaj

Opublikowano

 Kolejne wydłużenie naboru wniosków na projekty z zakresu infrastruktury rowerowej i pieszej – do 31 lipca 2024 r.

Kolejne wydłużenie naboru wniosków na projekty z zakresu infrastruktury rowerowej…

Czytaj

Opublikowano

 Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów w ramach naboru nr FEMA.01.01-IP.01-013/24

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów w ramach naboru…

Czytaj

Opublikowano

Aktualne Nabory

2.4 Dostosowanie do zmian klimatu typ projektu: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury nr FEMA.02.04-IP.01-021/24

2.4 Dostosowanie do zmian klimatu
Trwa nabór zgłoś się do 23 kwietnia, 2024
 • Dla
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Administracja publiczna
 • Na co
  zielona infrastruktura
  błękitna infrastruktura
  retencja

2.7 Bioróżnorodność Typ projektu: Usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 nr FEMA.02.07-IP.01-019/24

2.7 Bioróżnorodność
Trwa nabór zgłoś się do 26 kwietnia, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
 • Na co
  bioróżnorodność
  usuwanie zanieczyszczeń,
  wysypisko
 • Co
  Dotacja

8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa
Trwa nabór zgłoś się do 29 kwietnia, 2024
 • Dla
  Partnerstwa
  Instytucje nauki i edukacji
  Instytucje wspierające biznes
  Partnerzy społeczni
  Administracja publiczna
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Służby publiczne
  Przedsiębiorstwa
 • Na co
  szkolenia
  szkolenie zawodowe
  terapia zajęciowa
  zakłady aktywności zawodowej ZAZ
  zatrudnienie wspomagane
  wsparcie dla młodych
  niedyskryminacja

8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa
Trwa nabór zgłoś się do 29 kwietnia, 2024
 • Na co
  zatrudnienie wspomagane
  wsparcie dla młodych
  niedyskryminacja
  szkolenia
  szkolenie zawodowe
  terapia zajęciowa
  zakłady aktywności zawodowej ZAZ

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów
Trwa nabór zgłoś się do 7 maja, 2024
 • Dla
  Przedsiębiorstwa
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Administracja publiczna
 • Na co
  edukacja włączająca
  edukacja klimatyczna
  kształcenie praktyczne
  kształcenie zawodowe
  szkoła
  szkoła podstawowa
  szkoła zawodowa
 • Co
  Dotacja

9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.02-IP.01-024/24 dla regionu RMR oraz RWS

9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie
Trwa nabór zgłoś się do 15 maja, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Na co
  rewitalizacja
  tereny zdegradowane
 • Co
  Dotacja

7.5 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, typ działania: Edukacja osób dorosłych poza PSF, – nr FEMA.07.05-IP.01-031/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF
Trwa nabór zgłoś się do 15 maja, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Przedsiębiorstwa
 • Na co
  kształcenie dorosłych
 • Co
  Dotacja

7.5 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, typ działania: Edukacja osób dorosłych poza PSF, – nr FEMA.07.05-IP.01-032/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF
Trwa nabór zgłoś się do 15 maja, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Przedsiębiorstwa
 • Na co
  kształcenie dorosłych
 • Co
  Dotacja

2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, nr.FEMA.02.05-IP.01-025/24 dla regionu RMR i RWS

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa
Trwa nabór zgłoś się do 20 maja, 2024
 • Dla
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
 • Na co
  wody gruntowe
  zaopatrzenie w wodę
  zużycie wody
  dostęp do wody
  oczyszczalnia
  aglomeracja
  sieć kanalizacyjna
  sieci wodociągowe
  stacja uzdatniania wody
  woda
 • Co
  Dotacja

5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT, typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr.FEMA.05.02-IP.01-026/24 dla regionu RWS poprzez ZIT

5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT
Trwa nabór zgłoś się do 21 maja, 2024
 • Dla
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Administracja publiczna
 • Na co
  edukacja włączająca
  infrastruktura edukacji ogólnej
  dostępność
 • Co
  Dotacja

1.1 Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr.FEMA.01.01-IP.01-027/24 dla regionu RMR i RWS

1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw
Trwa nabór zgłoś się do 22 maja, 2024
 • Dla
  Przedsiębiorstwa
 • Na co
  B+R
  badania
  badania i rozwój
 • Co
  Dotacja

5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr.FEMA – 05.01-IP.01-028/24 dla regionu RMR

5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami
Trwa nabór zgłoś się do 22 maja, 2024
 • Dla
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Administracja publiczna
 • Na co
  dostępność
  edukacja włączająca
 • Co
  Dotacja

3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, nr.FEMA.03.01-IP.01-029/24 dla regionu RMR

3.1 Mobilność miejska
Trwa nabór zgłoś się do 27 maja, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Na co
  czysty transport
  mobilność miejska
  punkty ładowania
  transport
 • Co
  Dotacja

5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej, nr.FEMA.05.07-IP.01-031/24 dla regionu RMR

5.7 Kultura i turystyka
Trwa nabór zgłoś się do 27 maja, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Na co
  cyfrowa kultura
  kultura
 • Co
  Dotacja

6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, typ projektu: Wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu pracy zdalnej, nr FEMA.06.05-IP.02-013/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego

6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników
Nadchodzące zgłoś się do 27 maja, 2024
 • Dla
  Przedsiębiorstwa
  Instytucje wspierające biznes
  Partnerzy społeczni
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Służby publiczne
 • Na co
  elastyczne miejsca pracy
 • Co
  Dotacja

6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, typ projektu: Wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu pracy zdalnej, nr FEMA.06.05-IP.02-014/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego

6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników
Nadchodzące zgłoś się do 27 maja, 2024
 • Dla
  Instytucje wspierające biznes
  Partnerzy społeczni
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Służby publiczne
  Przedsiębiorstwa
 • Na co
  elastyczne miejsca pracy
 • Co
  Dotacja

5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej, nr FEMA.05.07-IP.01-032/24 dla regionu RWS i RMR

5.7 Kultura i turystyka
Trwa nabór zgłoś się do 28 maja, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Na co
  cyfrowa kultura
  kultura
 • Co
  Dotacja

9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ działania: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr.FEMA.09.02-IP.01-033/24 dla regionu RMR oraz RWS

9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie
Nadchodzące zgłoś się do 18 czerwca, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Na co
  rewitalizacja
 • Co
  Dotacja

9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.01-IP.01-023/24

9.1 Rewitalizacja miast
Trwa nabór zgłoś się do 4 lipca, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Na co
  rewitalizacja
  tereny zdegradowane
 • Co
  Dotacja

3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA 03.02-IP.01-016/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS)

3.2 Mobilność miejska w ZIT
Trwa nabór zgłoś się do 31 lipca, 2024
 • Dla
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  Służby publiczne
  Administracja publiczna
 • Na co
  czysty transport
  mobilność miejska
  punkty ładowania
  tabor miejski
  ZIT
 • Co
  Dotacja

3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego

3.1 Mobilność miejska
Trwa nabór zgłoś się do 31 lipca, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
 • Na co
  ścieżki rowerowe

Filmy

Zdobywca statuetek Camerimage 2023 w kategoriach: Najlepszy spot do 45 sekund oraz Nagroda Publiczności “Pełna kulturka na Pradze”

Zdobywca statuetki Camerimage 2023 w kategorii Najlepsze zdjęcia w spocie do 45 sekund “W rytmie Funduszy Europejskich”

Brat bliźniak z przyszłości

Astronomiczna podróż w czasie

Czarna Dama

×

Jak promujemy Fundusze Europejskie

13 Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Forum od lat stanowi przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i inspiracjami w gronie przedstawicieli administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2023 roku w Warszawie.
 • Dla

  Wszystkich

 • Co

  Konferencja

 • Na co

  Prezentacja beneficjentów Forum Rozwoju Mazowsza

YouTube

Na kanale @MJWPUTUBE zobacz inspirujące historie o wpływie funduszy europejskich na nasz region.
Co na nim znajdziesz?
Filmowe reportaże ukazujące realne korzyści, poradniki dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich, wskazówki jak skutecznie wykorzystać otrzymane środki, webinaria i tutoriale, które pomogą Ci zrozumieć proces ubiegania się o wsparcie, relacje na żywo z ważnych wydarzeń jak Forum Rozwoju Mazowsza czy konferencje regionalne.
Bądź z nami!
 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

 • Co

  Filmy promujące Fundusze Europejskie

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Aktualności

Zapoznaj się z najnowszymi aktualnościami dotyczącymi Funduszy Europejskich
 • Dla

  dziennikarzy, beneficjentów, wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

 • Co

  informacje, newsy

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Magazyn Fundusze Europejskie na Mazowszu

Najlepsze informacje. Wszystko o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w regionie.
 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

 • Co

  Wszystko o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w regionie

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Publikacje

Jesteśmy wydawcą cyklicznych publikacji promujących i opisujących projekty zrealizowane na Mazowszu przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Na łamach „Pereł Mazowsza” w formie dobrych praktyk prezentujemy wybrane inwestycje przedstawiające region i jego mieszkańców jako skutecznych beneficjentów funduszy europejskich. Budujemy pozytywny wizerunek funduszy strukturalnych oraz instytucji zaangażowanych w ich wdrażanie. Publikacje wydajemy w polsko-angielskiej wersji językowej
 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

 • Co

  Proces pozyskiwania, rozliczania dofinansowanych projektów oraz ich promocji, sprawdzone praktyki oraz najświeższe informacje o rozwoju naszego regionu

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Media Społecznościowe

W naszych mediach społecznościowych informujemy na bieżąco o naborach, szkoleniach, konkursach, efektach wdrażania oraz wydarzeniach związanych z Funduszami Europejskimi dla Mazowsza. Chcesz wiedzieć o tym najszybciej ze wszystkich? Zaobserwuj nasze profile na Facebooku, X, LinkedIn, Instagramie, YouTubie i Pintereście!
 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

 • Co

  Facebook, X, LinkedIn, Instagram, YouTubie i Pinterest

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Szkolenia

Nasze szkolenia gwarantują Ci dostęp do najnowszych informacji, praktycznych wskazówek oraz sprawdzonych strategii, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Funduszy UE. Nasze szkolenia są prowadzone przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków europejskich i są dostosowane do unikalnych potrzeb przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na terenie województwa mazowieckiego.
 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

 • Co

  Szkolenia, webinary, tutoriale

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

13 Forum Rozwoju Mazowsza

 • Co

  Konferencja

 • Na co

  Prezentacja beneficjentów Forum Rozwoju Mazowsza

YouTube

 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

  szczegóły
 • Co

  Filmy promujące Fundusze Europejskie

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Aktualności

 • Dla

  dziennikarzy, beneficjentów, wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

  szczegóły
 • Co

  informacje, newsy

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Magazyn Fundusze Europejskie na Mazowszu

 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

  szczegóły
 • Co

  Wszystko o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w regionie

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Publikacje

 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

  szczegóły
 • Co

  Proces pozyskiwania, rozliczania dofinansowanych projektów oraz ich promocji, sprawdzone praktyki oraz najświeższe informacje o rozwoju naszego regionu

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Media Społecznościowe

 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

  szczegóły
 • Co

  Facebook, X, LinkedIn, Instagram, YouTubie i Pinterest

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Szkolenia

 • Dla

  Wszystkich zainteresowanych Funduszami Europejskimi

  szczegóły
 • Co

  Szkolenia, webinary, tutoriale

 • Na co

  Pozyskanie Funduszy Europejskich

Dokumenty

Harmonogramy naborów

publish

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

załączniki

zobacz szczegóły

Priorytety (SZOP)

publish

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (SZOP)

3 załączniki

zobacz szczegóły

publish

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

załączniki

zobacz szczegóły

zobacz więcej dokumentów

Na skróty

ważne i ciekawe zagadnienia

Spotkania informacyjne i wydarzenia

Czytaj

Historia Sukcesów

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Całkowita wartość dofinansowania : 1 108 655,93 zł Kwota dofinansowania : 601 987,82 zł Beneficjent : Miasto Stołeczne Warszawa zobacz szczegóły
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory...

Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

Całkowita wartość dofinansowania : 75 180 113,60 zł Kwota dofinansowania : 16 765 860,43 zł Beneficjent : Centrum Nauki Kopernik zobacz szczegóły
Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku...

Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w Ratowie

Całkowita wartość dofinansowania : 4 789 989,03 zł Kwota dofinansowania : 3 651 624 zł Beneficjent : Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie zobacz szczegóły
Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół...

Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

Całkowita wartość dofinansowania : 5 364 174,88 zł Kwota dofinansowania : 3 132 024,59 zł Beneficjent : Gmina Raszyn zobacz szczegóły
Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom...

Parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań w Warszawie już dostępny dla mieszkańców

Całkowita wartość dofinansowania : 13 074 313,88 zł Kwota dofinansowania : 3 681 235,77 zł Beneficjent : Miasto Stołeczne Warszawa zobacz szczegóły
Parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań w Warszawie już...

ZOBACZ WIĘCEJ HISTORII

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Skip to content