Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, nr FEMA.05.07-IP.01-032/24, Typ projektu: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.

5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej, nr FEMA.05.07-IP.01-032/24 dla regionu RWS i RMR

5.7 Kultura i turystyka

Komunikaty

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.05.07-IP.01-032/24(decyzja 18 czerwca 2024 r.)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 18 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.05.07-IP.01-032/24 do 3 lipca 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 19.06.2024

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.05.07-IP.01-032/24(decyzja 21 maja 2024 r.)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 21 maja 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.05.07-IP.01-032/24 do 19 czerwca 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 22.05.2024

Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia de minimis

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 18 kwietnia 2024 r. weszłow życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 598), stanowiące krajową podstawę prawną udzielania pomocy de minimis w ramach […]publikacja 13.05.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

NA CO

W ramach naboru dofinasowane mogą być w szczególności:

 • Projekty wynikające z właściwej lokalnej strategii rozwoju (LSR) i zmierzające do rozwoju infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. Wszelkie działania powinny być zgodne z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.
 • Działania prowadzące do dywersyfikacji źródeł dochodów własnych instytucji kultury i zwiększenia uzależnienia od nich (przewidujące stabilność finansową).
 • Projekty mające na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni (w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego. Nie ma możliwości budowania nowych obiektów kubaturowych. Przebudowa i rozbudowa obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach tj. dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym budowy windy), dostosowania obiektów do wymaganych warunków przeciwpożarowych, dostosowania obiektów do wymaganych warunków sanitarnych, budowy łączników, np. w obiektach zabytkowych pełniących funkcje kulturalne.
 • Wsparcie obiektów związanych wyłącznie z funkcją kulturalną. Modernizacja, konserwacja lub poprawa infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego jest możliwe, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub powierzchni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą.
 • Wsparcie nie będzie udzielane na wydarzenia artystyczne i festiwale, jako nieprzynoszące trwałego efektu gospodarczego.
 • Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym w parkingi) nie będą wspierane, chyba że stanowią nieodłączny element większego projektu (np. związany z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami), nie są one dominującym elementem tego projektu a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych.
 • W miastach projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów oraz, w odniesieniu do istniejących, zwiększenia ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w inny sposób przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego.

Kto może składać wnioski:

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Instytucje kultury i sportu
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Niepubliczne instytucje kultury
 • Niepubliczne instytucje sportu
 • Organizacje pozarządowe

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
23 630 750,00 PLN

Termin naboru

start

18.04.2024

koniec

03.07.2024

Wyniki

26 listopada 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content