Polityka prywatności

W czasie korzystania z serwisu użytkownicy mogą być poproszeni o podanie niektórych danych osobowych, np. podczas rejestracji na szkolenie lub konferencję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, lub dane te zostaną przez serwis pobrane automatycznie. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane.

Dane podane przez użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi czy przesłania zamówionych wiadomości e-mail i newsletterów.

Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnych użytkowników.

Poufność danych może być uchylona na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania. Polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie, obowiązuje każdego użytkownika serwisu.

 1. Nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym, tj. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na profilach społecznościowych MJWPU są operatorzy portali społecznościowych oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.

2. Współadministrowanie

Jeśli odwiedzają Państwo jeden z naszych portali społecznościowych, ponosimy odpowiedzialność za operacje przetwarzania danych wywołane podczas wizyty razem z operatorem platformy mediów społecznościowych.

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych, w tym współadministrowania, odbiorców lub kategorii odbiorców, a także okresu przechowywania/kryteriów ustalania okresu przechowywania znaleźć można w politykach prywatności danego portalu społecznościowego. MJWPU nie ma wpływu na zawarte w nich postanowienia.

Mimo iż dzielimy odpowiedzialność z operatorami portali społecznościowych, nie mamy wpływu na procedury przetwarzania danych na tych portalach. Dalsze informacje można znaleźć w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych poszczególnych operatorów.

Skip to content