Klauzula RODO mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Pełna Klauzula Informacyjna Województwa

w związku z realizacją umowy pomiędzy MFiPR i Województwem ws. prowadzenia przez Województwo Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO, uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (03-719) ul. Jagiellońska 26. 

2. Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem ochrony danych administratora w każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych wysyłając maila na adres iod@mazovia.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej i Województwem Mazowieckim ws. prowadzenia przez Województwo Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w celu udzielania informacji, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli realizacji obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Konsultanci mogą prosić również Państwa o podanie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu w celu wywiązania się z obowiązków kontrolnych ze strony Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, czyli zgody osoby. Mogą Państwo w każdym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych wysyłając wiadomość na adres e-mail pife.warszawa@mazowia.eu.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej na potrzeby kontroli realizacji umowy, w tym badań jakości obsługi klientów, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji punktów. Państwa dane osobowe mogą zostać również ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa na przykład Policji, Prokuraturze, Sądom. 

5. Przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do Państwa danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania.

Realizując te prawo, możecie Państwo zwrócić się do administratora z pytaniem m.in. o to czy administrator przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do administratora z wnioskiem o ich aktualizację;

b. prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.  17 RODO.

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu administratora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO;

c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Administrator nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez administratora tego sprzeciwu;

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO);

e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem mazowieckiej sieci PIFE oraz przez czas wynikający z obowiązku prawnego archiwizacji i przechowywania wszelkiej dokumentacji finansowej i merytorycznej związanej z realizacją zadania.

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Nie przewidujemy przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwia otrzymanie informacji zwrotnej. 


Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z realizacją umowy pomiędzy MFiPR i Województwem ws. prowadzenia przez Województwo Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Cel przetwarzania danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją umowy nr DKP/BDG-II/PTFE/22/23  z dnia 20 czerwca 2023 r. w tym w celu kontroli, badań jakości obsługi, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji punktów.

2Podstawa prawna przetwarzania

Minister przetwarza Państwa dane osobowe:

w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Ministra tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz . w ramach wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit e) RODO w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybactwa i Akwakultury a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r. str. 159 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U
z 2022 r., poz. 1079).

Okres przechowywania danych

Minister będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy z Województwem oraz przez czas wynikający z obowiązku archiwizacji.

Rodzaje przetwarzanych danych

Minister zbiera i przetwarza dane kontaktowe klientów Punktów, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

Źródło pochodzenia danych

Minister otrzymuje Państwa dane osobowe od Województwa.

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT
  i operatorzy telekomunikacyjni;
 • organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa);
 • podmiotom, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach badań jakości obsługi, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji punktów.

Nie przewiduje się przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Realizując te prawo, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu.

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e) RODO).

Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy pod adresem:

Skip to content