Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników
Typ projektu Wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu pracy zdalnej Obszar realizacji projektu – region Warszawski stołeczny

6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, typ projektu: Wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu pracy zdalnej, nr FEMA.06.05-IP.02-014/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego

6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Instytucje wspierające biznes
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

NA CO

Zakres wsparcia obejmuje przedsięwzięcia wspierające powstawanie miejsc pracy zdalnej wśród pracodawców i przedsiębiorców sektora MŚP, w tym:

 • dofinansowanie na organizację miejsca pracy zdalnej nie przekraczające 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdą osobę przyjętą do pracy zdalnej, przy czym w przypadku opiekunów osób z niepełnosprawnościami dofinansowanie nie przekracza 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego opiekuna osoby z niepełnosprawnościami przyjętego do wykonywania pracy zdalnej, w tym:

– działania związane z zapewnieniem pracownikowi niezbędnego sprzętu do wykonywania pracy zdalnej;
– pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu do wykonywania pracy zdalnej;
– zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę w formie zdalnej pomocy technicznej;
– pokrycie przez pracodawcę kosztów mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miejsca pracy zdalnej.

 • refundacja dla pracodawcy części kosztów ponoszonych na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na utworzonym miejscu do pracy zdalnej w wysokości minimalnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, przy czym maksymalny okres refundacji wynosi 3 miesiące.

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje pracodawców,
 • instytucje rynku pracy,
 • przedsiębiorstwa.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
4 885 311,20 PLN

Termin naboru

start

29.04.2024

koniec

27.05.2024

Wyniki

III kwartał
2024
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Punkt informacyjny EFS
01- 205 Warszawa, ul. Młynarska 16
 • Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 • tel.: (22) 578 44 34
 • punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

×
×
Skip to content