Komunikat dotyczący unieważnienia postępowania w zakresie wyboru projektów w ramach naboru zamkniętego nr FEMA.06.05-IP.02-014/24Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.5 – Wsparcie dla pracodawców i pracownikówTyp projektu – Wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu pracy zdalnejregion Warszawski stołeczny

07.06.2024

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz 2 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz na mocy Rozdziału XV Unieważnienie postępowania w zakresie wyboru projektów Regulaminu wyboru projektów, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie unieważnił nabór nr FEMA.06.05-IP.02-014/24 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.5 – Wsparcie dla pracodawców i pracowników, Typ projektu – Wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu pracy zdalnej region Warszawski stołeczny.
Przyczyną unieważnienia było niezłożenie żadnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ww. naboru.


Skip to content