Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, nr FEMA.02.05-IP.01-025/24, Typ projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, nr.FEMA.02.05-IP.01-025/24 dla regionu RMR i RWS

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Służby publiczne

NA CO

W ramach porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej przewiduje się wsparcie na:

 • budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową,
 • działania polegające na zapobieganiu lub znacznemu ograniczaniu powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywnemu oraz zrównoważonemu ich zagospodarowaniu (określony limit w kryterium dostępu nr 5),
 • działania związane z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucji i magazynowania wody, w tym budowa nowych sieci wodociągowych, stacji ujęć i uzdatniania wody (określony limit w kryterium dostępu nr 5),
 • działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zagrożeń jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych (będzie to element uzupełniający projektu).

W ramach naboru dofinasowane mogą być jedynie przedsięwzięcia, zgodne z poniższymi założeniami:

 • Celem projektu będzie uzyskanie (po realizacji przedsięwzięcia) zgodności z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (tzw. Dyrektywy ściekowej) w trzech warunkach: warunek I – stopień skanalizowania (art. 3), warunek II – wydajność oczyszczalni (art. 10), warunek III – standardy oczyszczania (art. 4 i 5.2).
 • W zakresie projektów związanych z gospodarką ściekową wspierane będą inwestycje, dla których podstawą będą zalecenia wynikające z Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. Dyrektywy ściekowej). Dokumentem strategicznym spełniającym zobowiązania wynikające z Dyrektywy ściekowej jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Załącznik zaktualizowanego dokumentu KPOŚK stanowi podstawę do wyboru projektów i odzwierciedla potrzeby inwestycyjne w wyznaczonych aglomeracjach. Inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie powinna być ujęta w zestawieniu KPOŚK wskazującym niezbędne przedsięwzięcia.
 • Wsparciem zostanie objęty obszar województwa mazowieckiego, zgodnie z wykazem, w aglomeracjach wskazanych w KPOŚK lub w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK, w przedziale 2-10 tys. RLM, niespełniających wymogów ww. Dyrektywy i posiadające obowiązującą, aktualną (na dzień składania wniosku) uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Sprawozdania z realizacji KPOŚK dostępne są na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Kto może składać wnioski:

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • spółki wodne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
83 781 750 PLN

Termin naboru

start

10.04.2024

koniec

20.05.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content