Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Komunikaty

Komunikat dotyczący zmiany Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+

Szanowny Wnioskodawco, informujemy o zmianach Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+. Główne zmiany dotyczą: W zakresie wskaźników wspólnych: W zakresie wskaźników mierzonych we wszystkich celach szczegółowych: Pamiętaj o konieczności zapoznania się z definicjami wskaźników z dostępnymi na liście rozwijanej wskaźników, które zostały określone w Liście Wskaźników Kluczowych dla EFS+ dostępnej na: Lista […]publikacja 05.04.2024

Komunikat dotyczący aktualizacji załącznika nr 9 Średnie wyników z poszczególnych egzaminów

Szanowni Wnioskodawcy, do Regulaminu wyboru projektów nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 w wyniku omyłki zamieszczony został błędny Załącznik nr 9 „Średnie wyników z poszczególnych egzaminów”. Zarówno wyniki egzaminów maturalnych jak i egzaminów ósmoklasisty powinny zostać pokazane z ujęciem wszystkich placówek jakie wskazane są na listach OKE. Zgodnie z brzemieniem kryterium zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący: „Przez szkoły, które osiągają […]publikacja 25.03.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa

NA CO

Nabór dotyczy wsparcia uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych.

Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:

 • rozwojem kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie planowania ścieżki zawodowej;
 • wspieraniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w zakresie uzupełniającym do wsparcia realizowanego z programów krajowych;
 • dodatkowymi zajęciami edukacyjno – wyrównawczymi w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
  mającymi na celu poprawę wyników edukacyjnych w szkołach;
 • zajęciami dodatkowymi, w tym pozaszkolnymi formami edukacji służącymi rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, a także działaniami integracyjnymi dla dzieci migrantów z Ukrainy oraz zajęciami z zakresu edukacji ekologicznej, mającymi na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz łagodzenia ich skutków i możliwości przeciwdziałania;
 • doradztwem edukacyjno – zawodowym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, maturzystów w wyborze kierunków studiów oraz szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie. Doradztwo zawodowe będzie uwzględniać aspekt płci przy wyborze zawodu, zwalczać stereotypy związane z płcią i wspierać promowanie przedmiotów STEM
 • wyposażeniem pracowni przedmiotowych dla szkół, jako uzupełniający element projektu.

Kto może składać wnioski:

zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu jest:

 • organ prowadzący szkołę objętą wsparciem

lub

 • inny podmiot, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę objętą wsparciem. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
17 607 232,90 PLN

Termin naboru

start

08.04.2024

koniec

07.05.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content