Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.02-IP.01-024/24.

9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.02-IP.01-024/24 dla regionu RMR oraz RWS

9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Instytucje nauki i edukacji
 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

NA CO

Głównym celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie..

Wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie:

 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (szczególnie z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań energooszczędnych),
 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego,
 • uporządkowania, zagospodarowania oraz przywracania funkcji społecznych przestrzeni publicznych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą– wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

Kto może składać wnioski:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Uczelnie wyższe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • TBS,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych,
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • Instytucje kultury,
 • Instytucje rynku pracy,
 • Podmioty ekonomii społecznej.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
90 999 870 PLN

Termin naboru

start

05.04.2024

koniec

15.05.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content