Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Komunikaty

Komunikat o wydłużeniu naboru nr FEMA.08.01-IP.01-025.24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów […]publikacja 09.04.2024

Komunikat dotyczący zmiany Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+

Szanowny Wnioskodawco, informujemy o zmianach Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+. Główne zmiany dotyczą: W zakresie wskaźników wspólnych: W zakresie wskaźników mierzonych we wszystkich celach szczegółowych: Pamiętaj o konieczności zapoznania się z definicjami wskaźników z dostępnymi na liście rozwijanej wskaźników, które zostały określone w Liście Wskaźników Kluczowych dla EFS+ dostępnej na: Lista […]publikacja 05.04.2024

Komunikat dotyczący aktualizacji załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 8.1 dla naboru nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru                  nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR) ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, nastąpiła aktualizacja Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa. […]publikacja 21.03.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje ochrony zdrowia
 • Instytucje wspierające biznes
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

NA CO

W ramach działania możesz realizować następujące typy projektów:

1. Typ projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji.

Interwencja będzie realizowana poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji:

•   społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) – w celu nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika), np. działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu), praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),

•   zawodowej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) – w celu pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego, kursy i szkolenia zawodowe.

•   edukacyjnej – w celu nabycia lub potwierdzenia kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej),

•   zdrowotnej, w celu wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące.

W uzasadnionych przypadkach powyższe instrumenty mogą zostać uzupełnione o:

•   działania poprawiające warunki mieszkaniowe, w celu zwiększenia możliwości integracji na rynku pracy i poprawy jakości życia (bez przekazywania im środków finansowych),

•   działania mające na celu wzrost kompetencji rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego oraz udziału w kulturze, w celu wzmacniania rodzinnych więzi,

•   wsparcie transportowe dla osób wykluczonych komunikacyjnie,

•   działania mające na celu utrzymanie pracy lub zatrudnienie lepszej jakości, dające poczucie stabilności i trwałości.

Powyższe działania powinny stanowić część zintegrowanego zestawu działań służących poprawie zdolności do zatrudnienia.

 

2.  Typ projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej.

Wspierane będą usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników świadczone przez podmioty integracji społecznej, takie jak centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej.

Wsparcie dotyczyło będzie tworzenia nowych oraz rozszerzenia działalności istniejących podmiotów.

Planowane jest udzielanie wsparcia na obszarach, które zgłaszają zapotrzebowanie na tworzenie oraz rozwój już istniejących CIS, KIS, WTZ, ZAZ.

Dofinansowane będą projekty obejmujące m.in. działania mające na celu:

•   realizację komponentu wspierającego proces reintegracji uczestników (element obligatoryjny),

•   analizę oraz wybór profilu tworzonej lub rozwijanej działalności z uwzględnieniem lokalnych potrzeb (uczestników oraz rynku),

•   przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną,

•   wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności,

•   zatrudnienie niezbędnego personelu.

 

W obu powyższych typach, jako działania uzupełniające usługi aktywnej integracji, istnieje możliwość realizacji działań o charakterze środowiskowym, wzmacniających lub odbudowujących naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

W uzasadnionych przypadkach wskazane jest także zapewnienie dostępu do niezbędnych usług społecznych.

 

Ważne!

Nie możesz łączyć typów operacji nr 1 i nr 2 w ramach jednego projektu.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
dla 1 typu projektu wynosi: 7 820 628,08 PLN
dla 2 typu projektu wynosi: 14 726 683,40 PLN

Termin naboru

start

22.03.2024

koniec

29.04.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

Skip to content