Komunikat dotyczący aktualizacji załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 8.1 dla naboru nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR)

21.03.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru                  nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR) ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, nastąpiła aktualizacja Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

  • nr 1 zmiana zapisów Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów;

Pozostałe postanowienia Załącznika nr 3 do Regulaminu wyboru projektów nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR) pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Tabela zmian nr 1 do Załącznika nr 3 Kryteria wyborów projektów dla Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

w ramach naboru nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) oraz nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 (RMR)

Lp.Miejsce zmianyDotychczasowy zapisObecny zapisUzasadnienie/Uwagi
   Kryterium dostępu nr 10 weryfikowane na etapie oceny merytorycznej: Wsparcie ZAZ i WTZ wynika z Regionalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla województwa mazowieckiego oraz spełnia warunki określone w FEM 2021-2027.Opis znaczenia kryterium. Możliwe warianty oceny: „0 – nie spełnia”, „1 – spełnia”, Spełnienie kryterium (uzyskanie oceny „1 – spełnia”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0 – nie spełnia” skutkuje odrzuceniem wniosku    Opis znaczenia kryterium. Kryterium podlega weryfikacji tylko w przypadku drugiego typu projektu. Możliwe warianty oceny: „0 – nie spełnia” lub „1 – spełnia”, „nie dotyczy” Spełnienie kryterium (uzyskanie oceny „1 – spełnia”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0 – nie spełnia” skutkuje odrzuceniem wniosku.    Doprecyzowanie zapisów. Omyłka pisarska.

Skip to content