Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT

2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT, nr FEMA.02.02-IP.01-035/24 dla regionu RWS

2.2 Efektywność energetyczna w ZIT

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

NA CO

W ramach naboru dofinasowane mogą być w szczególności:

 • Projekty przewidujące kompleksowe działania inwestycyjne przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków: komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej.
 • Dofinansowanie budynków użyteczności publicznej niebędących zabytkami będzie możliwe wyłącznie na terenie gminy, dla której wartość wskaźnika G (wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca) na 2024 r. jest niższa od 3986,59 PLN, czyli od wartości tego wskaźnika dla województwa mazowieckiego. Wartość ta została obliczona przez IZ FEM 2021-2027 na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczące wskaźnika G dla poszczególnych gmin znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2024-r.
 • Dofinansowanie przedsięwzięć, których zakres działań projektu termomodernizacyjnego będzie wynikał z audytu energetycznego. Wzrost efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku musi nastąpić o co najmniej 30% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu (nie dotyczy to budynków zabytkowych). Budynek zabytkowy, to budynek objęty ochroną prawną i konserwatorską lub wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
 • Budynek nieobjęty ochroną prawną i konserwatorską, lub nie wpisany do gminnej ewidencji zabytków, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie może otrzymać dofinansowania. Osiągnięcie zamierzonych celów modernizacyjnych musi zostać potwierdzone audytem po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. W przypadku termomodernizowanego budynku konieczne jest odpowiednie zapewnienie ochrony schronień dla ptaków i/albo nietoperzy.
 • Inwestycje w urządzenia grzewcze, które mogą stanowić jedynie element projektu termomodernizacyjnego. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które zakładają instalację urządzeń grzewczych zasilanych paliwem innym niż węglowe. W ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych ciepło musi być wytwarzane w oparciu o źródła odnawialne, niskoemisyjne, kogeneracyjne lub gazowe. Prace w zakresie wymiany kotła grzewczego będą dopuszczone tylko w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie będzie ekonomicznie uzasadnione.
 • Wymiana źródła ciepła na indywidualne gazowe będzie możliwa wyłącznie, gdy rozwiązania oparte na OZE nie są technicznie wykonalne lub ekonomicznie uzasadnione.W sytuacji zastosowania w projekcie instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i/albo cieplnej, moc takiej instalacji musi zostać dostosowana tylko do potrzeb własnych danego budynku (za potrzeby własne nie uznaje się energii wykorzystywanej na cele związane z działalnością gospodarczą). Zastosowana moc OZE musi mieć również potwierdzenie w audycie energetycznym dla danego budynku.
 • W przypadku, gdy projekt będzie zakładał montaż magazynu/-ów energii i/albo ciepła ich pojemność powinna zostać dostosowana do mocy urządzenia/-ń OZE, dla których poszczególny magazyn będzie instalowany. Dla magazynu energii pojemność nie może przekraczać 1,5 krotności mocy OZE, którego energią będzie zasilany. Magazyn energii i/albo ciepła będzie mógł być wykorzystywany tylko na potrzeby własne obiektu, w którym został zainstalowany.
 • Moc magazynu/-ów energii przewidziane do dofinansowania nie mogą przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych OZE wchodzących w skład instalacji.
 • Wsparcie przewidziane jest również na rozwiązania z zakresu systemu zarządzania energią, rozumiane jako zwiększenie autokonsumpcji energii w termomodernizowanym obiekcie, poprzez zastosowanie urządzeń i oprogramowania, którego zadaniem jest:
 1. monitoring i kontrola zużycia energii w obiekcie,
 2. zarządzanie tą energią,
 3. zarządzanie i optymalizacja profilu zużycia energii,
 4. maksymalizacja autokonsumpcji z uwzględnieniem optymalizacji końcowej ceny energii.
 • Projekt musi być zgodny ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+, tj. musi wpisywać się w cele i kierunki opisane w Rozdziale 4 dokumentu i wynikać z Listy projektów, stanowiącej załącznik 1 do Strategii
 • W przypadku projektów z pomocą publiczną obejmującą pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach, należy zachować zgodność projektu z warunkami określonymi w art. 38a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 • W przypadku projektów z pomocą publiczną obejmującą pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji należy zachować zgodność projektu z warunkami określonymi w art. 41 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Kto może składać wnioski:

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST);

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
43 093 000 PLN

Termin naboru

start

09.05.2024

koniec

10.06.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content