Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego – jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Mazowsza 2012-2027 powołał nowego Rzecznika Funduszy Europejskich właściwego w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027.

W ten sposób zrealizowany został art. 14a ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz art. 14 ust. 1, w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).

W wyniku obu nominacji, Rzecznikiem Funduszy Europejskich właściwym w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027 jest Pani Karolina Misiejko.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zachęca wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces usprawniania rozwiązań stosowanych przy realizacji obu programów. Jesteśmy przekonani, że Państwa propozycje i opinie przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażanego Programu, a tym samym do poprawy efektywności wydatkowania zarówno środków publicznych – unijnych i krajowych – jak i środków prywatnych. Nasze wspólne działania przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wnosząc wkład w rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie adresowanych do niego zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WM 2014-2020 oraz FEM 2021-2027, w tym udzielanie wyjaśnień osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia.

Jako zgłoszenia będą traktowane m.in.:

 • skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur,
 • skargi na złą organizację procedur, takich jak nabór wniosków, ocena wniosków
  o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,
 • skargi na niejasność lub brak stosownych informacji,
 • skargi na nadmierne lub nieuzasadnione wymagania,
 • zastrzeżenia odnośnie poziomu obsługi,
 • wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WM,
 • innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każda zainteresowana wdrażaniem RPO WM osoba lub podmiot, w tym wnioskodawcy i beneficjenci Programu.

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze procedowanie. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa formularz (do pobrania), określający informacje pomocne do efektywnego rozpatrzenia zgłoszenia, w tym m.in.:

 • imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwa reprezentowanego podmiotu, jeśli dotyczy,
 • adres do korespondencji / e-mail,
 • telefon kontaktowy (jeśli zgłaszający uzna za zasadne),
 • opis sprawy.

Do formularza mogą być ew. dołączone załączniki w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

W jakiej formie i jaką drogą przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika w formie wypełnionego formularza lub pisma/e-maila zawierającego informacje wskazane w formularzu prosimy kierować w jeden z wybranych przez Państwa sposobów spośród poniższych:

pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

Pani Karolina Misiejko

Rzecznik Funduszy Europejskich

Kancelaria Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu t.j.: godz. 8:00-16:00, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kancelaria Ogólna – parter

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

elektronicznie na adres e-mail:

rzecznikFE@mazovia.pl, wpisując temat wiadomości:

„Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

osobiście:

podczas wizyty u Rzecznika Funduszy Europejskich, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 31 41 687, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 8:00 16:00.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń RFE stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu oceny pilności spraw, zgłoszeniu może być nadany priorytet.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rolą Rzecznika nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów oraz udzielanie porad i informacji w tym zakresie. RFE nie rozpatruje także spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, o której mowa na wstępie,
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzonych postępowań sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kierowanego do Rzecznika Funduszy Europejskich w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.docx

Skip to content