O Programie

O programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przed nami kolejne możliwości rozwoju województwa mazowieckiego dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Program „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” jest szansą na wsparcie tysięcy inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców. Ponad 2 mld euro pomoże w realizacji projektów infrastrukturalnych, biznesowych, naukowych, zdrowotnych, społeczno-edukacyjnych i rozwijających mazowiecki rynek pracy. A z efektów dofinansowanych działań skorzystamy wszyscy. I to jest właśnie #FEnomenUE.

Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (SZOP)

Jakie obszary wspierają Fundusze Europejskie dla Mazowsza?

 • Priorytet I: Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza (223,8 mln euro)
 • Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza (390,8 mln euro)
 • Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu (245 mln euro)
 • Priorytet IV: Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza (222 mln euro)
 • Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu (188,7 mln euro)
 • Priorytet VI: Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza (151,1 mln euro)
 • Priorytet VII: Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu (196 mln euro)
 • Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu (219,6 mln euro)
 • Priorytet IX: Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim (176 mln euro)

Z funduszy europejskich finansowane będą też działania dotyczące wdrażania programu i promocji funduszy europejskich.

Wzmacnianie rozwoju dwóch regionów Mazowsza

Zgodnie z zasadami unijnej Polityki Spójności największe wsparcie otrzymują obszary słabiej rozwinięte gospodarczo. Regiony lepiej rozwinięte mają natomiast ograniczony dostęp do finansowania projektów. Na Mazowszu w takiej sytuacji znajduje się region warszawski stołeczny. Należy do niego Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Pozostałe powiaty należą do słabiej rozwiniętego obszaru mazowieckiego regionalnego i to do nich skierujemy większość wsparcia.

Jak wygląda podział środków między regionem słabiej i lepiej rozwiniętym?

 • Mazowiecki regionalny: 1,6 mld euro.
 • Warszawski stołeczny: 501 mln euro.

Ile wynosi maksymalne dofinansowanie projektów?

 • Mazowiecki regionalny: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Warszawski stołeczny: do 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jakie są planowane formy wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza?

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe.

Jakie instytucje uczestniczą w zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich?

Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zarządza Zarząd Województwa Mazowieckiego. Konkursy o unijne dotacje ogłaszają:

Z funduszy europejskich finansowane będą też działania dotyczące wdrażania programu i promocji funduszy europejskich. Dowiedz się więcej o obszarach wsparcia.

Na co otrzymam Fundusze Europejskie?

Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to szansa na realizację tysięcy inwestycji z różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy, przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje z sektora medycznego, instytucje kultury, czy też organizacje pozarządowe.

Na co otrzymam Fundusze Europejskie?

 • Priorytet I: Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące działań badawczo-rozwojowych, wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek czy inkubacji przedsiębiorstw. Fundusze europejskie pomogą też w m.in.: rozwoju klastrów, wprowadzaniu usług elektronicznych dla mieszkańców.

 • Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące adaptacji do zmian klimatu, modernizacji energetycznej budynków, odnawialnych źródeł energii czy kontroli jakości powietrza. Fundusze europejskie pomogą w m.in.: zapobieganiu klęskom żywiołowym, ochronie przeciwpowodziowej, rozwoju gospodarki wodno-kanalizacyjnej, czy gospodarki odpadami.

 • Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące ekologicznego transportu publicznego, zapewnienia infrastruktury rowerowej, czy parkingów Parkuj i Jedź.

 • Priorytet IV: Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące budowy i przebudowy dróg, rozwoju transportu kolejowego i transportu pozamiejskiego.

 • Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Wsparcie obejmie również działania z obszaru kultury i turystyki.

 • Priorytet VI: Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące m.in.: aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, czy też wsparcia pracodawców we wprowadzaniu telepracy.

 • Priorytet VII: Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące edukacji przedszkolnej, edukacji ogólnej i kształcenia zawodowego uczniów mazowieckich szkół. Fundusze europejskie pomogą też w kształceniu osób dorosłych.

 • Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Fundusze przeznaczone zostaną też na realizację programów zdrowotnych, usług dla dzieci i młodzieży, osób dotkniętych przemocą, migrantów. Wsparcie obejmie również rozwój przedsiębiorczości społecznej.

 • Priorytet IX: Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest przede wszystkim do:

 • samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • przedsiębiorstw,
 • instytucji nauki i edukacji,
 • instytucji rynku pracy,
 • instytucji ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • partnerstw.

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Plik pdf
.
297 stron
.
3.19 MB
Inne formaty:
.
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (SZOP) wersja SZOP.FEMA.014
Plik docx
.
266 stron
.
0.21 MB
Skip to content