Na co otrzymam Fundusze Europejskie?

Na co otrzymam Fundusze Europejskie?

Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to szansa na realizację tysięcy inwestycji z różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy, przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje z sektora medycznego, instytucje kultury, czy też organizacje pozarządowe.

Na co otrzymam Fundusze Europejskie?

 • Priorytet I: Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące działań badawczo-rozwojowych, wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek czy inkubacji przedsiębiorstw. Fundusze europejskie pomogą też w m.in.: rozwoju klastrów, wprowadzaniu usług elektronicznych dla mieszkańców.

 • Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące adaptacji do zmian klimatu, modernizacji energetycznej budynków, odnawialnych źródeł energii czy kontroli jakości powietrza. Fundusze europejskie pomogą w m.in.: zapobieganiu klęskom żywiołowym, ochronie przeciwpowodziowej, rozwoju gospodarki wodno-kanalizacyjnej, czy gospodarki odpadami.

 • Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące ekologicznego transportu publicznego, zapewnienia infrastruktury rowerowej, czy parkingów Parkuj i Jedź.

 • Priorytet IV: Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące budowy i przebudowy dróg, rozwoju transportu kolejowego i transportu pozamiejskiego.

 • Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Wsparcie obejmie również działania z obszaru kultury i turystyki.

 • Priorytet VI: Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące m.in.: aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, czy też wsparcia pracodawców we wprowadzaniu telepracy.

 • Priorytet VII: Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące edukacji przedszkolnej, edukacji ogólnej i kształcenia zawodowego uczniów mazowieckich szkół. Fundusze europejskie pomogą też w kształceniu osób dorosłych.

 • Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Fundusze przeznaczone zostaną też na realizację programów zdrowotnych, usług dla dzieci i młodzieży, osób dotkniętych przemocą, migrantów. Wsparcie obejmie również rozwój przedsiębiorczości społecznej.

 • Priorytet IX: Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim

Na dofinansowanie mają szansę projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest przede wszystkim do:

 • samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • przedsiębiorstw,
 • instytucji nauki i edukacji,
 • instytucji rynku pracy,
 • instytucji ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • partnerstw.

Dowiedz się więcej o Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Skip to content