Edukacja dorosłych wspierana przez Fundusze Europejskie – rozpoczął się nabór wniosków

Edukacja dorosłych wspierana przez Fundusze Europejskie – rozpoczął się nabór wniosków

16.04.2024

Nowoczesna edukacja dostępna dla każdego i w każdym wieku, to ważny obszar dla Unii Europejskiej. Im jesteśmy lepiej wykształceni, tym łatwiej nam odnaleźć się na rynku pracy. Nowy konkurs, który trwa do 15 maja dotyczy wsparcia edukacyjnego osób dorosłych. Celem realizowanych działań będzie pomoc osobom o niskich umiejętnościach lub kompetencjach, w tym cyfrowych, realizowana poza systemem BUR i PSF. Dofinansowanie pochodzi z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wnioski można składać w wersji elektronicznej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze Europejskie na edukację mieszkańców Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła dwa konkursy w ramach Działania 7.5 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, typ działania: Edukacja osób dorosłych poza PSF dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) oraz dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).

Na dofinansowanie będą mogły liczyć:

  • działania wspierające nabycie umiejętności podstawowych lub osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji, odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, w oparciu o zalecenie 2006/962/WE w sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, poprzez postępy w kierunku kwalifikacji na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji;
  • szeroko zakrojone działania związane z dotarciem do grupy docelowej oraz zmotywowaniem jej do skorzystania z pomocy jako element uzupełniający ofertę uczenia się.

Wnioskodawcy muszą pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu nr 6 należy:

  • zapewnić usługi z zakresu doradztwa lub mentoringu w celu wspierania postępów osób uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności,
  • wspierać kształcenie i ustawiczne doskonalenie zawodowe kadry zaangażowanej w realizację ścieżek poprawy umiejętności tj.: projekt zakłada, że co najmniej jedna osoba z personelu bezpośrednio świadczącego wsparcie dla osób dorosłych w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych, weźmie udział w kształceniu i ustawicznym doskonaleniu zawodowym. Jako personel należy rozumieć wszystkie osoby, które bezpośrednio świadczą wsparcie dla osób dorosłych w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych np. edukatorzy i doradcy, ale także osoby prowadzące ocenę poziomu umiejętności, walidację,
  • prowadzić monitoring tj. ocenę wpływu podejmowanych działań w ramach projektu na postępy grupy docelowej pod względem nabywania umiejętności podstawowych,
  • przewidzieć uzupełnienie oferty uczenia się przez szeroko zakrojone działania związane z dotarciem do grupy docelowej oraz zmotywowaniem jej do skorzystania z pomocy.

Region Mazowiecki regionalny (RMR)

Obszar regionu Mazowieckiego regionalnego tworzą powiaty województwa mazowieckiego z wyłączeniem powiatów: m.st. Warszawa, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, nowodworskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

Kwota dofinasowania projektów z RMR to 15 835 103,06 zł (UE+BP). Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (85% UE + 10% BP). Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5%.

Region Warszawski stołeczny (RWS)

Konkurs skierowany jest do beneficjentów i osób zamieszkałych na terenie regionu Warszawskiego stołecznego. Przypominamy, jakie powiaty stanowią ten obszar: m.st. Warszawa, legionowski, miński, otwocki, wołomiński, nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni.

Kwota dofinasowania projektów to 5 130 174,81 zł (UE+BP). Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% (50% UE + 35% BP). Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Kto skorzysta ze wsparcia?

Uczestnikami realizowanych projektów powinny być osoby dorosłe, o niskich umiejętnościach, zainteresowane z własnej inicjatywy wsparciem w zakresie kompetencji podstawowych, realizowanych poza BUR (Bazą Usług Rozwojowych). To także osoby doświadczające ubóstwa, wykluczenia społecznego lub dyskryminacji na wielu płaszczyznach lub zagrożone takimi zjawiskami. Celem realizowanego wsparcia powinno być nabycie kompetencji przez uczestników oraz podjęcie zatrudnienia.

Czas trwania naborów

Oba konkursy trwają od 15 kwietnia do 15 maja 2024 r. Beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • Administracja publiczna;
  • Instytucje nauki i edukacji;
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
  • Przedsiębiorstwa.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naborów znajduje się na:

7.5 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, typ działania: Edukacja osób dorosłych poza PSF, – nr FEMA.07.05-IP.01-032/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

7.5 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, typ działania: Edukacja osób dorosłych poza PSF, – nr FEMA.07.05-IP.01-031/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content