Regiony rewitalizacji


29.03.2023

Szanowni Państwo

Udostępniamy dokumentację opracowaną w ramach projektu pn. „Regiony rewitalizacji – Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, którą możecie Państwo wykorzystać w promowaniu działań rewitalizacyjnych. Realizacja w szkołach i przedszkolach zajęć edukacyjno-animacyjnych w oparciu o scenariusze  opracowane w projekcie pn. Moja Dzielnica Wymaga Zmian? Rewitalizacja Okiem Dziecka, wpłynie pozytywnie na uspołecznienie procesu rewitalizacji oraz stworzy warunki do pogłębionego udziału mieszkańców w powyższym procesie.

16.02.2023

Szanowni Państwo,

Udostępniamy dokumentację opracowaną w ramach projektu pn. „Regiony rewitalizacji – Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, którą gminy mogą wykorzystać w procesie opracowywania.

13.01.2023

Szanowni Państwo

Zgodnie z informacjami przekazywanymi podczas szkoleń oraz konferencji, realizowanych w ramach projektu: „Regiony Rewitalizacji”,   podstawą ubiegania się  o środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (jak również z programów krajowych) są gminne programy rewitalizacji (GPR) pełniące rolę strategii terytorialnych (strategii IIT)  i wpisane do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.  W związku z  tym należy opracować GPR zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Aby jednak GPR pełnił rolę strategii IIT musi on uwzględniać również zapisy Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Ustawy wdrożeniowej).

Z porównania Ustawy wdrożeniowej oraz Ustawy o rewitalizacji wynika, że wymogi dotyczące GPR oraz strategii IIT, różnią się jedynie w zakresie opisu procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych (art. 36 ust. 8 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej, natomiast Ustawa o rewitalizacji nie zawiera obowiązku umieszczania takiego opisu).

W związku z powyższym, aby GPR pełnił również rolę strategii IIT konieczne jest wyłącznie opisanie w nim  kwestii zaangażowania dodatkowych partnerów, o których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej, tj: partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii IIT. Nie ma natomiast potrzeby zamieszczania w GPR dodatkowego rozdziału zawierającego analizę poszczególnych ustępów art. 36 Ustawy wdrożeniowej, celem wykazania, że GPR spełnia warunki strategii IIT. Jeśli podczas wsparcia doradczego były przekazywane rekomendacje o konieczności takiego dodatkowego rozdziału, są one nieprawidłowe i nie zostały uzgadniane z IZ FEM 2021-2027.

12.01.2023

W ramach projektu pn. „Regiony rewitalizacji – Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”,  powstał cykl artykułów dotyczących procesu rewitalizacji, jego zarządzania, monitorowania, dostępności w rewitalizacji i specjalnych narzędzi oraz angażowania interesariuszy.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

21.12.2022

Szanowni Państwo,

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji kończącej projekt „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu, która odbyła się 12 grudnia 2022 roku. Szczególnie dziękujemy Prelegentom z gmin za niezwykle ciekawe i inspisujące prezentacje.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez Państwa w czasie konferencji okaże się pożyteczna, zaś Państwa udział w konferencji będzie początkiem lub też kontynuacją owocnej współpracy z Zespołem do spraw rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gmin województwa mazowieckiego.

Zespół ds. rewitalizacji na Mazowszu

Poniżej znajdują się prezentacje:

04.11.2022

„Moja Dzielnica wymaga zmian. Rewitalizacja okiem dziecka”

W ramach projektu „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” na Mazowszu realizowany był unikatowy na skalę krajową projekt edukacyjny dla dzieci.

Udostępniamy dokumentację, którą możecie Państwo wykorzystać w promowaniu działań rewitalizacyjnych. Realizacja w szkołach i przedszkolach zajęć edukacyjno-animacyjnych w oparciu o scenariusze  opracowane w projekcie pn. Moja Dzielnica Wymaga Zmian? Rewitalizacja Okiem Dziecka, wpłynie pozytywnie na uspołecznienie procesu rewitalizacji oraz stworzy warunki do pogłębionego udziału mieszkańców w powyższym procesie.

Skip to content