Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, nr FEMA.01.01-IP.01-013/24, Typ projektu: Projekty modułowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, nr FEMA.01.01-IP.01-013/24 Typ projektu: Projekty modułowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

Komunikaty

Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia de minimis

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 18 kwietnia 2024 r. weszłow życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 598), stanowiące krajową podstawę prawną udzielania pomocy de minimis w ramach […]publikacja 13.05.2024

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów w ramach naboru nr FEMA.01.01-IP.01-013/24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że został wydłużony termin oceny formalnej projektów złożonych w naborze FEMA.01.01-IP.01-013/24 ,  Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw Typ projektów: Projekty modułowe – Programu Fundusze Europejskie  dla Mazowsza 2021-2027 do dnia 6 maja 2024 r. Zgodnie z zapisami  w pkt. 9.16. regulaminu wyboru projektów cyt.: „W uzasadnionych przypadkach […]publikacja 15.04.2024

Ocena formalna

Informacja o zakończonej ocenie formalnej w naborze 1.1

docx 1 stron 0.02 MB

Data publikacji 29.05.2024

Lista wnioskow zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej

xlsx 0.01 GB

Data publikacji 29.05.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Przedsiębiorstwa

NA CO

Wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces tworzenia i wdrażania innowacji lub ich wybrane elementy, zakończone wdrożeniem wyników prac B+R (badania i rozwój) w działalności gospodarczej.

Projekty muszą zawierać moduł obowiązkowy w postaci prac B+R i przy założeniu pozytywnego wyniku muszą być zakończone wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W sytuacji rezygnacji z wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych beneficjent zwraca dofinansowanie w całości wraz z odsetkami. Instytucja Ogłaszająca Nabór może odstąpić od wymogu zwrotu kosztów dofinansowania prac B+R w sytuacji, gdy wynika to z niepowodzenia prac B+R z przyczyn niezależnych od beneficjenta lub beneficjent jednoznacznie udowodni, że wdrożenie wyników prac w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu nie jest opłacalne ze względów ekonomicznych.

Elementami projektu modułowego są:

 • doradztwo (usługi doradcze o charakterze prorozwojowym świadczone przez doradców zewnętrznych, związane z projektem). Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów. Wsparcie w ramach modułu „doradztwo” może występować wyłącznie jako element projektu, w związku z realizacją pozostałych modułów projektu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji. Usługa doradcza nie może być związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstw (np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, rutynowe usługi informatyczne, regularne usługi prawnicze lub reklama).

Koszty modułu doradztwo mogą wynosić nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,

 • prace B+R przedsiębiorstw (w tym z udziałem sektora nauki) – badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86  rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (dalej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 lub GBER). Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt musi być ukierunkowany na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030. Efektem prac B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Za prace B+R nie uznaje się rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,

 • infrastruktura B+R (inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług). Istnieje możliwość dostosowania obiektu (laboratorium/centrum badawczo-rozwojowe) niewymagającego pozwolenia na budowę jedynie w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury na cele projektu,
 • prace przedwdrożeniowe – np. doradztwo, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej,
 • wdrożenie wyników prac B+R – np. zakup maszyn, oprogramowania i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania, testy. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R wychodzących poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (zgodnie z definicją z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) możliwe będzie w ramach dotacji warunkowej. Parametry dotacji warunkowej będą preferencyjne dla MŚP,
 • nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji.

Nabywanie kwalifikacji powinno dotyczyć w szczególności zakresu inteligentnej specjalizacji, przedsiębiorczości, cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu, transferu technologii, innowacyjnych modeli biznesowych, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu oraz komercjalizacji. Koszty modułu nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji mogą wynosić nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
15 300 000 EUR

Termin naboru

start

26.01.2024

koniec

06.03.2024

Wyniki

III kwartał
2024
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content