Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów w ramach naboru nr FEMA.01.01-IP.01-013/24

15.04.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że został wydłużony termin oceny formalnej projektów złożonych w naborze FEMA.01.01-IP.01-013/24 ,  Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw Typ projektów: Projekty modułowe – Programu Fundusze Europejskie  dla Mazowsza 2021-2027 do dnia 6 maja 2024 r.

Zgodnie z zapisami  w pkt. 9.16. regulaminu wyboru projektów cyt.: „W uzasadnionych przypadkach IZ, na wniosek MJWPU, może podjąć decyzję o przedłużeniu oceny formalnej.”

W odniesieniu do pierwszego etapu oceny formalnej zapis w pkt. 9.7. regulaminu wyboru określa, że ocena formalna wniosku, co do zasady trwa do 45 dni, licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.


Skip to content