Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Typ projekt: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państwa trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia.

8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich, nr FEMA.08.04-IP.01-016/23

8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich

Ocena merytoryczna:

Harmonogram oceny merytorycznej i negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla naboru konkurencyjnego nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego, Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich FEM 2021-2027.

pdf 1 stron 0.62 MB

Data publikacji 28.03.2024

Ocena formalna

pdf 9 stron 0.65 MB

Data publikacji 28.03.2024

pdf 1 stron 0.59 MB

Data publikacji 21.03.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje dokumentu

Komunikaty

Komunikat dotyczący kryterium szczegółowego premiującego nr 6 w naborach wniosków nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naborów wniosków nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 ogłoszonych w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 […]publikacja 23.01.2024

Komunikat dotyczący wydłużenia naborów nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23

Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabory wnioskównr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 ogłoszone w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. zostają […]publikacja 04.01.2024

Komunikat dot. wydłużenia naborów nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 z dnia 5 grudnia 2023 r

Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabory wnioskównr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 ogłoszone w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2023 r. zostają […]publikacja 05.12.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty mające na celu:

 1. wspieranie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich;

– wspieranie migrantów oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy (w tym poradnictwo w zakresie legalizacji pracy oraz praw pracowniczych, poradnictwo prawne, obywatelskie oraz psychologiczne);

– usługi dla cudzoziemców, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe, wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu i wynajmie mieszkania, skorzystania z mieszkania chronionego czy wspomaganego wsparcie tłumacza;

– działania na rzecz społeczności przyjmującej, osób z otoczenia migrantów oraz uwzględnienie otoczenia (diaspory, instytucje, pracodawcy);

 1. działania z zakresu tworzenia miejsc spotkań społeczności np. w instytucjach kultury na programy wspierające integrację kulturową, przybliżające polską kulturę oraz pozwalające na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami (obywatelami państw trzecich);
 2. wsparcie skierowane do dzieci w środowisku szkolnym, zapewnienie opieki na czas uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy innych formach aktywizacji społecznej czy zawodowej rodziców oraz działania integracyjne skierowane do dzieci obywateli państw trzecich oraz ich rodziców ze społecznością lokalną;
 3. tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network;
 4. realizacja wsparcia poprzez Centra Integracji Cudzoziemców funkcjonujące według modelu wypracowanego w ramach projektu “Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”;
 5. budowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji migrantów, w tym szkolenia dla kadr pracujących ze społecznością migrantów;

7. rozwój usług społecznych, niezbędnych do zapewnienia kompleksowego wsparcia dla obywateli państw trzecich i ich rodzin, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (w szczególności wsparcie mieszkaniowe).

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje nauki i edukacji;
 • instytucje wspierające biznes;
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • partnerstwa publiczno-prywatne, partnerstwa instytucji pozarządowych;
 • partnerzy społeczni;
 • przedsiębiorstwa;
 • służby publiczne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
38 885 203,43 PLN

Termin naboru

start

31.10.2023

koniec

05.02.2024

Wyniki

II kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

×
×
Skip to content