Komunikat dotyczący kryterium szczegółowego premiującego nr 6 w naborach wniosków nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23

23.01.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naborów wniosków nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 ogłoszonych w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2024 r. udostępnia „Wytyczne dotyczące tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców” mające charakter pomocniczy przy interpretacji kryterium szczegółowego premiującego nr 6.

Kryterium szczegółowe premiujące nr 6 brzmi: „Projekt zakłada uruchomienie i/lub realizację wsparcia poprzez Centrum Integracji Cudzoziemców. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  o dofinansowanie projektu. Wsparcie będzie realizowane poprzez utworzone w ramach projektu lub istniejące Centrum Integracji Cudzoziemców (CIC) według modelu wypracowanego w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce” w ramach Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji (FAMI) 2021-2027. Utworzenie CIC jest możliwe wyłącznie w przypadku identyfikacji potrzeby funkcjonowania więcej niż jednego CIC. Przy planowaniu wsparcia w ramach CIC należy uwzględnić wyniki ewaluacji modelu CIC przeprowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wsparcie dla obywateli państw trzecich będzie udzielane w ramach CIC w koordynacji z projektami realizowanymi
w ramach FAMI (poprzez np. udostępnianie powierzchni czy wzajemne uzupełnianie zakresu działania) wraz z zachowaniem komplementarności, synergii oraz z uwzględnieniem demarkacji pomiędzy działaniami
w projekcie, a działaniami finansowanymi z innych środków. Kryterium wynika z zapisów zawartych
w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027”. 

Jednym z produktów wypracowanych w ramach projektu wskazanego w przedmiotowym kryterium są wspomniane „Wytyczne dotyczące tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców” które powstały w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ich pomocniczy charakter pozwoli Państwu  przygotować wnioski uwzględniające utworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców, zgodnie z brzmieniem ww. kryterium.

Przypominamy jednocześnie, że nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będziemy prowadzić do 5 lutego 2024 r. do godz. 23:59. Wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski w przedmiotowych naborach, przysługuje prawo ich wycofania i złożenia kolejnych, na zasadach opisanych
w Rozdziale 11 Regulaminu wyboru projektów. Proces tworzenia nowych wniosków mogą Państwo rozpocząć niezwłocznie, bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie wycofania dotychczas złożonych wniosków. W systemie MEWA dostępna jest funkcjonalność pozwalająca na wyeksportowanie danych wprowadzonych do jednego wniosku (wycofywanego) i zaimportowanie ich do nowego wniosku przy użyciu pliku w formacie JSON. Działanie funkcjonalności zostało opisane na stronie 13 Instrukcji.


Skip to content