Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2  Ekonomia społeczna, nr FEMA.08.02-IP.01-040/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).

8.2 Ekonomia społeczna, nr FEMA.08.02-IP.01-040/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

8.2 Ekonomia Społeczna

Komunikaty

RMR Komunikat dot. aktualnego wzoru umowy do naboru nr FEMA.08.02-IP.01-040.24

Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nrFEMA.08.02-IP.01-040/24 (RMR) ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, nastąpiła aktualizacja załącznika nr 5 do Regulaminu wyboru projektów tj. wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEM 2021- 2027 z […]publikacja 14.05.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Instytucje nauki i edukacji
 • Służby publiczne
 • Instytucje wspierające biznes
 • Przedsiębiorstwa

NA CO

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

 • Twoje wsparcie może być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:
  1. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – należy przez to rozumieć:
  a) bezrobotnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024, poz. 475),
  b) bezrobotnego długotrwale, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  c) poszukującego pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bez zatrudnienia:
  – w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia lub
  – niewykonującego innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy
  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  d) osobę niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  e) absolwenta centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  f) osobę spełniającą kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),
  g) osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o której mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323),
  h) osobę usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177) oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123, z późn. zm.),
  j) osobę pozbawioną wolności, osobę opuszczającą zakład karny oraz pełnoletnią osobę opuszczającą zakład poprawczy,
  k) osobę starszą, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705),
  l) osobę, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
  2. PS, PES i ich pracownicy;
  3. podmioty zakładające PES, PS;
  4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (np. OPS, PCPR, szkoły);
  5. instytucje rynku pracy;
  6. szkoły i uczelnie wyższe, ośrodki badawcze;
  7. organizacje pozarządowe;
  przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektu może ubiegać się podmiot posiadający akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiot realizujący usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, działający samodzielnie lub w partnerstwie, o ile uzyska status OWES i akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
17 805 499,57 PLN

Termin naboru

start

10.05.2024

koniec

05.06.2024

Wyniki

IV kwartał
2023
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content