Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza, Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych nr FEMA.04.01-IP.01-012/23

4.1 Transport regionalny i lokalny

Komunikaty

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.04.01-IP.01-012/23 (decyzja 6 maja 2024 r.)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 6 maja 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.04.01-IP.01-012/23 do 3 lipca 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 07.05.2024

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.04.01-IP.01-012/23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 25 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.04.01-IP.01-012/23 do 15 maja 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 25.03.2024

Komunikat dla wnioskodawców dotyczący konieczność dostosowania dróg do nośności 11,5 tony/oś (115 kN/oś)

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wydał w sprawie C-127/17 wyrok dotyczący transpozycji dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym („dyrektywa 96/53/WE”) – […]publikacja 19.02.2024

Szczegóły naboru

NA CO

 • Wspierane będą projekty w zakresie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych.
 • Wszystkie inwestycje w ramach celu szczegółowego muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 r. lub odpowiedniego dokumentu planowania transportu na poziomie lokalnym. W przypadku inwestycji realizowanych na obszarach miejskich, inwestycje te będą musiały być spójne z właściwymi Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, a jeśli nie są one wymagane – z innymi właściwymi dokumentami planowania mobilności miejskie.
  • Wsparcie mogą otrzymać jedynie inwestycje stanowiące bezpośrednie połączenia do:
   • sieci TEN-T,
   • węzłów transportowych,
   • obiektów P+R,
   • dworców i stacji kolejowych,
   • lotnisk
   • terenów inwestycyjnych,
   • terminali intermodalnych,
   • centrów logistycznych,
   • przejść granicznych.
  • Infrastruktura drogowa musi być dostosowana do nacisku 11,5 tony/oś (115 kN/oś)
  • Inwestycje drogowe realizowane na obszarach miast nie mogą obejmować budowy nowych, ani zwiększenia pojemności lub przepustowości istniejących dróg lub parkingów. Jak również nie mogą przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w obszarach miejskich. Ograniczenie to nie dotyczy obwodnic i obiektów P+R.

Realizowane projekty w zakresie infrastruktury drogowej muszą zapewniać retencję i podczyszczanie wód opadowych poprzez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. Rozwiązanie to powinno być zastosowane tam, gdzie jest to technicznie możliwe.

Kto może składać wnioski

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • jednostki samorządu terytorialnego.
 • zarządcy dróg publicznych.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
143 071 500,00 PLN

Termin naboru

start

29.12.2023

koniec

03.07.2024

Wyniki

18 grudnia 2024 r.

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

Skip to content