Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ.

2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ nr FEMA.02.06-IP.01-009/23

2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Komunikaty

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonychw ramach naboru FEMA.02.06-IP.01-009/23 Działanie 2.6. Gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektów „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru FEMA.02.06-IP.01-009/23 Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektów „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 17 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 14 wniosków, natomiast 3 wnioski uzyskały […]publikacja 29.02.2024

Wyniki oceny formalnej

xlsx 0.15 MB

Data publikacji 29.02.2024

Szczegóły naboru

NA CO

W ramach naboru dofinasowane mogą być jedynie przedsięwzięcia, które mają charakter usługowy  i  dotyczą etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

 • pracami koncepcyjnymi,
 • eko-projektowaniem produktów,
 • niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym,
 • audytami środowiskowymi,
 • analizami techniczno-ekonomicznymi;

Ponadto dofinansowanie może dotyczyć jedynie  projektów:

 • proekologicznych, przyjaznych środowisku,
 • niemających charakteru badawczo-rozwojowego,
 • absorbujących nowe technologie,
 • wykonujących usługi doradcze ukierunkowanych na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

Wynikiem realizacji projektu powinno być potwierdzenie zasadności wdrożenia technologii gospodarki obiegu zamkniętego, ukierunkowanych na recykling, minimalizację odpadów, zamykanie obiegów, oszczędności energetyczne, wodne, potwierdzające efektywność planowanych działań, związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny.

Wnioskodawca musi zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, że przystąpi do etapu inwestycyjnego w przypadku potwierdzenia efektywności planowanej inwestycji. Źródłem finansowania etapu inwestycyjnego mogą być: środki własne, FEM 2021-2027, FEnIKS lub inne. Zobowiązanie do wdrożenia będzie mieć odzwierciedlenie w zapisach umowy o dofinansowanie w § 4 Szczególne warunki zawarcia Umowy.

 

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

Przedsiębiorstwa.

W ramach tej kategorii  uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • mikro przedsiębiorstwa;
 • małe przedsiębiorstwa;
 • średnie przedsiębiorstwa

w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r z późn.zm.)

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
8 913 000 PLN

Termin naboru

start

13.12.2023

koniec

22.01.2024

Wyniki

II kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

Skip to content