Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich dla regionu Mazowieckiego regionalnego.

8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich, nr FEMA.08.04-IP.01-015/23

8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Instytucje wspierające biznes
 • Partnerzy społeczni

NA CO

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty mające na celu:

1. wspieranie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich;

– wspieranie migrantów oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy (w tym poradnictwo w zakresie legalizacji pracy oraz praw pracowniczych, poradnictwo prawne, obywatelskie oraz psychologiczne);

– usługi dla cudzoziemców, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe, wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu i wynajmie mieszkania, skorzystania z mieszkania chronionego czy wspomaganego wsparcie tłumacza;

– działania na rzecz społeczności przyjmującej, osób z otoczenia migrantów oraz uwzględnienie otoczenia (diaspory, instytucje, pracodawcy);

2. działania z zakresu tworzenia miejsc spotkań społeczności np. w instytucjach kultury na programy wspierające integrację kulturową, przybliżające polską kulturę oraz pozwalające na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami (obywatelami państw trzecich);

3. wsparcie skierowane do dzieci w środowisku szkolnym, zapewnienie opieki na czas uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy innych formach aktywizacji społecznej czy zawodowej rodziców oraz działania integracyjne skierowane do dzieci obywateli państw trzecich oraz ich rodziców ze społecznością lokalną;

4. tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network;

5. realizacja wsparcia poprzez Centra Integracji Cudzoziemców funkcjonujące według modelu wypracowanego w ramach projektu “Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”;

6. budowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji migrantów, w tym szkolenia dla kadr pracujących ze społecznością migrantów;

7. rozwój usług społecznych, niezbędnych do zapewnienia kompleksowego wsparcia dla obywateli państw trzecich i ich rodzin, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (w szczególności wsparcie mieszkaniowe).

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje nauki i edukacji;
 • instytucje wspierające biznes;
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • partnerstwa publiczno-prywatne, partnerstwa instytucji pozarządowych;
 • partnerzy społeczni;
 • przedsiębiorstwa;
 • służby publiczne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
6 537 841,89 PLN

Termin naboru

start

31.10.2023

koniec

05.01.2024

Wyniki

II kwartał
2023
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12
Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)

×
×
Skip to content