Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Typ projekt: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państwa trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia.

8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich, nr FEMA.08.04-IP.01-015/23

8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich

Ocena merytoryczna

Harmonogram oceny merytorycznej i negocjacji FEMA 08.04-IP.01-015.23

pdf 1 stron 0.13 MB

Data publikacji 26.03.2024

Ocena formalna

pdf 4 stron 0.60 MB

Data publikacji 21.03.2024

pdf 1 stron 0.59 MB

Data publikacji 13.02.2024

Komunikaty

Komunikat dotyczący kryterium szczegółowego premiującego nr 6 w naborach wniosków nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naborów wniosków nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 ogłoszonych w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 […]publikacja 23.01.2024

Komunikat dotyczący wydłużenia naborów nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23

Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabory wnioskównr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 ogłoszone w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. zostają […]publikacja 04.01.2024

Komunikat dot. wydłużenia naborów nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 z dnia 5 grudnia 2023 r

Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabory wnioskównr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 ogłoszone w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2023 r. zostają […]publikacja 05.12.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty mające na celu:

1. wspieranie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich;

– wspieranie migrantów oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy (w tym poradnictwo w zakresie legalizacji pracy oraz praw pracowniczych, poradnictwo prawne, obywatelskie oraz psychologiczne);

– usługi dla cudzoziemców, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe, wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu i wynajmie mieszkania, skorzystania z mieszkania chronionego czy wspomaganego wsparcie tłumacza;

– działania na rzecz społeczności przyjmującej, osób z otoczenia migrantów oraz uwzględnienie otoczenia (diaspory, instytucje, pracodawcy);

2. działania z zakresu tworzenia miejsc spotkań społeczności np. w instytucjach kultury na programy wspierające integrację kulturową, przybliżające polską kulturę oraz pozwalające na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami (obywatelami państw trzecich);

3. wsparcie skierowane do dzieci w środowisku szkolnym, zapewnienie opieki na czas uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy innych formach aktywizacji społecznej czy zawodowej rodziców oraz działania integracyjne skierowane do dzieci obywateli państw trzecich oraz ich rodziców ze społecznością lokalną;

4. tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network;

5. realizacja wsparcia poprzez Centra Integracji Cudzoziemców funkcjonujące według modelu wypracowanego w ramach projektu “Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”;

6. budowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji migrantów, w tym szkolenia dla kadr pracujących ze społecznością migrantów;

7. rozwój usług społecznych, niezbędnych do zapewnienia kompleksowego wsparcia dla obywateli państw trzecich i ich rodzin, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (w szczególności wsparcie mieszkaniowe).

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje nauki i edukacji;
 • instytucje wspierające biznes;
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • partnerstwa publiczno-prywatne, partnerstwa instytucji pozarządowych;
 • partnerzy społeczni;
 • przedsiębiorstwa;
 • służby publiczne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
6 537 841,89 PLN

Termin naboru

start

31.10.2023

koniec

05.02.2024

Wyniki

II kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

×
×
Skip to content