Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej – nr FEMA.08.02-IP.01-018/23

8.2 Ekonomia Społeczna

Wyniki oceny merytorycznej:

Lista składu komisji zespołu oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna do oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.08.02-IP.01-018/23

pdf 1 stron 0.49 MB

Data publikacji 20.03.2024

Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru nr FEMA.08.02-IP.01-018/23 dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia społeczna, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego

pdf 1 stron 0.39 MB

Data publikacji 20.03.2024

pdf 1 stron 0.16 MB

Data publikacji 14.02.2024

Ocena formalna

Skład zespołu oceny formalnej Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków EFS dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia społeczna, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

xlsx 0.06 MB

Data publikacji 20.03.2024

pdf 1 stron 0.16 MB

Data publikacji 13.02.2024

Harmonogram oceny formalnej dla naboru nr: FEMA.08.02-IP.01-018/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia społeczna FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.48 MB

Data publikacji 26.01.2024

Komunikaty

Komunikat w sprawie aktualizacji regulaminu nr FEMA.08.02-IP.01-018/23 ogłoszonego dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027Komunikat w sprawie zmiany regulaminu

Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naborunr FEMA.08.02-IP.01-018/23 ogłoszonego dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru […]publikacja 21.12.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

 • świadczenie usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej dla PES oraz PS, w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych OWES – zgodnie z KPRES oraz ustawą o ekonomii społecznej m.in.:

– działania promujące ideę partnerstwa w jednostkach samorządu terytorialnego i wykorzystanie doświadczenia OWES w tym zakresie;

– usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w zakresie animacji oraz wsparcia tworzenia PS szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych oraz zielonej gospodarki;

– usługi wsparcia rozwoju istniejących PS w tworzeniu nowych usług na szczeblu lokalnym szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych, zielonej gospodarki, gospodarki odpadami
w tym recyklingu;

– działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES.

 • realizację na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym działań z zakresu reintegracji społecznej
  i zawodowej oraz readaptacji na podstawie indywidualnego planu reintegracji w PS (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej);
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie w PS lub PES przekształcanym w PS:

– wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS lub PES przekształcanym w PS jest kwalifikowalne wyłącznie w formie stawek jednostkowych, które podlegają indeksacji;

– wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektu może ubiegać się podmiot posiadający akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiot realizujący usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, działający samodzielnie lub w partnerstwie, o ile uzyska status OWES i akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
18 413 711 PLN

Termin naboru

start

27.11.2023

koniec

27.12.2023

Wyniki

I kwartał 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content