Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, nr FEMA.05.07-IP.01-039/24, Typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych).

5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne, nr FEMA.05.07-IP.01-039/24 dla regionu RWS i RMR

5.7 Kultura i turystyka

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

NA CO

W ramach naboru dofinasowane mogą być w szczególności:

W ramach naboru dofinasowane mogą być w szczególności:
• Projekty wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) i zmierzające do modernizacji oraz rozwoju systemów oznakowania istniejących szlaków turystycznych i wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj.: usuwanie barier architektonicznych), z uwzględnieniem ochrony terenów otwartych, w szczególności przez utrzymywanie jak najwyższego poziomu powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowywanych terenów (w tym zazielenianej i umożliwiającej infiltrację wód opadowych).
• Działania prowadzące do rozwoju oferty turystycznej istniejących szlaków turystycznych, poprawy obsługi ruchu turystycznego, promocji (promocja dotyczy wyłącznie istniejącego szlaku turystycznego będącego przedmiotu projektu) oraz zmierzające do wprowadzenia innowacji i cyfryzacji w ramach przemysłu turystycznego i jego produktów, np. w zakresie zarządzania, systemu organizacji usług, kreowania nowych, innowacyjnych produktów czy wykorzystywania efektów współpracy i synergii do realizacji usług turystycznych, co pozwoli na wzrost dochodów i tym samym przyczyni się do odbudowy lokalnych gospodarek.
• Projekty mające na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni
(w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego.
• Projekty zrównoważonej turystyki w celu zwiększania zatrudnienia i stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej
• Wszelkie działania powinny być zgodne z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.
• Kwalifikowalne do dofinansowania będą: istniejące szlaki turystyczne. Za istniejące szlaki turystyczne uznajemy wytyczoną trasę (np. w przestrzeni wirtualnej lub w terenie), jak również punkty (np. miejsca, osoby, produkty), w oparciu o które można wytyczyć trasę służącą do odbywania wycieczek, posiadającą jednolite oznaczenie (symbole) i wyposażoną w informacje, które umożliwią dotarcie do najciekawszych punktów topograficznych, miejsc/wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym oraz obiektów krajoznawczych widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych na Mazowszu.
• Realizowane projekty muszą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest zorientowane na poprawę oferty regionalnej i podregionalnej, tzn. turystycznej i kulturalnej, bazującej na walorach Mazowsza lub regionów etnograficznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych położonych w jego granicach i przynależne do istniejących szlaków turystycznych, włączeniem społecznym w skali kraju, regionu lub lokalnej.

 

Kto może składać wnioski

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:
• Jednostki Samorządu Terytorialnego
• Instytucje kultury i sportu
• Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
• Kościoły i związki wyznaniowe
• Niepubliczne instytucje kultury i sportu
• Organizacje pozarządowe
• Lokalne Grupy Działania
• Administracja publiczna
• Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
42 015 675,00 PLN

Termin naboru

start

14.05.2024

koniec

24.06.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content