Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, Typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych), nr FEMA.05.07-IP.01-038/24 dla regionu RMR.

5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne, nr. FEMA.05.07-IP.01-038/24 dla regionu RMR

5.7 Kultura i turystyka

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

NA CO

W ramach naboru dofinasowane mogą być w szczególności:

• Projekty wynikające ze strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii terytorialnej MSIT (Mazowieckie Strukturalne Inwestycje Terytorialne) i zmierzające do modernizacji oraz rozwoju systemów oznakowania istniejących szlaków turystycznych
i wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj.: usuwanie barier architektonicznych), z uwzględnieniem ochrony terenów otwartych, w szczególności przez utrzymywanie jak najwyższego poziomu powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowywanych terenów (w tym zazielenianej i umożliwiającej infiltrację wód opadowych).
• Działania prowadzące do rozwoju oferty turystycznej istniejących szlaków turystycznych, poprawy obsługi ruchu turystycznego, promocji (promocja dotyczy wyłącznie istniejącego szlaku turystycznego będącego przedmiotu projektu) oraz zmierzające do wprowadzenia innowacji i cyfryzacji w ramach przemysłu turystycznego i jego produktów, np. w zakresie zarządzania, systemu organizacji usług, kreowania nowych, innowacyjnych produktów czy wykorzystywania efektów współpracy i synergii do realizacji usług turystycznych, co pozwoli na wzrost dochodów
i tym samym przyczyni się do odbudowy lokalnych gospodarek.
• Projekty mające na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni
(w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego.
• Projekty zrównoważonej turystyki w celu zwiększania zatrudnienia i stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji,
z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej
• Wszelkie działania powinny być zgodne z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.
• Kwalifikowalne do dofinansowania będą: istniejące szlaki turystyczne. Za istniejące szlaki turystyczne uznajemy wytyczoną trasę (np. w przestrzeni wirtualnej lub w terenie), jak również punkty (np. miejsca, osoby, produkty), w oparciu o które można wytyczyć trasę służącą do odbywania wycieczek, posiadającą jednolite oznaczenie (symbole) i wyposażoną w informacje, które umożliwią dotarcie do najciekawszych punktów topograficznych, miejsc/wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym oraz obiektów krajoznawczych widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych na Mazowszu.
• Realizowane projekty muszą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest zorientowane na poprawę oferty regionalnej i podregionalnej, tzn. turystycznej i kulturalnej, bazującej na walorach Mazowsza lub regionów etnograficznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych położonych w jego granicach i przynależne do istniejących szlaków turystycznych, włączeniem społecznym w skali kraju, regionu lub lokalnej.

 

Kto może składać wnioski

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:
• Jednostki Samorządu Terytorialnego
• Instytucje kultury i sportu
• Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
• Kościoły i związki wyznaniowe
• Niepubliczne instytucje kultury i sportu
• Organizacje pozarządowe
• Administracja publiczna
• Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
75 412 750,00

Termin naboru

start

13.05.2024

koniec

21.06.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content