Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór o dofinansowanie dla działania 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej nr FEMA.02.05-IP.01-001/23

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa

Wyniki

Lista projektów (Region Warszawski Stołeczny)-nabór 2.5

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 05.10.2023

Lista projektów (Region Mazowiecki Regionalny)-nabór 2.5

xlsx 0.03 MB

Data publikacji 05.10.2023

docx 2 stron 0.03 MB

Data publikacji 05.10.2023

Wyniki oceny formalnej

Lista Wnioskow Zweryfikowanych Pozytywnie Na Etapie Oceny Formalnej

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 27.07.2023

Informacja O Zakonczonej Ocenie Formalnej W Naborze 2.5 Fem 1

docx 1 stron 0.02 MB

Data publikacji 27.07.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Przedmiot naboru:

Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Przewiduje się wsparcie dla następujących działań:

 • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;
 • zapobieganie lub znaczne ograniczanie powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywne oraz zrównoważone ich zagospodarowanie;
 • związanych z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucją i magazynowaniem wody, budową nowych sieci wodociągowych, nowych stacji ujęć i uzdatniania wody;
 • informacyjno-edukacyjnych z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przekazywana wiedza będzie promowała w społeczeństwie ekologiczne postawy i prawidłowe zachowania dla stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury i zasobów natury bez szkody dla środowiska (element uzupełniający projektu).

 

Informacja o potencjalnych wnioskodawcach:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • administracja publiczna.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;

 • służby publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Spółki wodne, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków

Termin naboru

start

31.03.2023

koniec

31.05.2023
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

Skip to content