Wyniki konkursów na promocję wartości UE, niedyskryminację i zarządzanie różnorodnością 

Wyniki konkursów na promocję wartości UE, niedyskryminację i zarządzanie różnorodnością 

03.06.2024

Ogłaszamy wyniki konkursów dla Działania 8.3 „Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, które wspierają promocję wartości Unii Europejskiej oraz walkę z dyskryminacją i zarządzaniem różnorodnością w takich obszarach jak edukacja, rynek pracy, włączenia społecznego oraz zdrowia. Dzięki Funduszom Europejskim możemy wspólnie budować bardziej sprawiedliwe i zrównoważone społeczeństwo. 

Cel konkursów 

Projekty mogły uzyskać dofinansowanie na działania zgodne z zasadami Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i Karty Praw Podstawowych, obejmujące: 

Promocję wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy. 
Wsparcie równych szans dla grup niedostatecznie reprezentowanych. 
Wsparcie równych szans dla grup niedostatecznie reprezentowanych. 

  Projekty mogły obejmować szeroki wachlarz działań, takich jak kampanie informacyjne, warsztaty, szkolenia oraz współpracę z lokalnymi społecznościami i społeczeństwem obywatelskim. Szczególny nacisk położono na zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, pochodzenie etniczne i niepełnosprawność. 

  Działania konkursowe 

  W ramach konkursów wspierano różnorodne inicjatywy: 

  Działania promocyjne i komunikacyjne: organizacja kampanii informacyjnych podnoszących świadomość na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych.
  Warsztaty i szkolenia: szkolenia z zakresu zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji. 
  Współpraca lokalna: współpraca ze społecznościami lokalnymi i liderami opinii, tzw. ambasadorami, w celu zwalczania dyskryminacji. 
  System wsparcia dla osób dyskryminowanych: tworzenie systemów wsparcia dla ofiar dyskryminacji, w tym mowy nienawiści i przemocy.

  Wyniki konkursów 

  W ramach konkursu FEMA.08.03-IP.01-024/23 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) dofinansowanie otrzyma Fundacja Laboratorium Inicjatyw Społecznych na projekt “Razem przeciwko dyskryminacji”. Natomiast konkurs FEMA.08.03-IP.01-023/23 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) zostanie powtórzony z powodu braku wyłonionych projektów. 

  Nabory projektów trwały od 28 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. i prowadzone były przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami można było przesłać za pomocą systemu MEWA 2.0.

  Wspólnie dla lepszej przyszłości 

  Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich możemy realnie wpływać na poprawę jakości życia w naszych społecznościach. Promując wartości UE oraz zwalczając dyskryminację, tworzymy lepsze warunki do życia, pracy i nauki dla wszystkich obywateli. 

  Masz pytania? 

  Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


  Skip to content