Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych nr FEMA.08.03-IP.01-023/23 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Wyniki ocemy merytorycznej

Skład Komisji Zespołu oceny merytorycznej projektów w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.08.03-IP.01-023/23 Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.42 MB

Data publikacji 29.05.2024

Lista ocenionych wniosków z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru nr FEMA.08.03-IP.01-023/23 dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla regionu warszawskiego stołecznego

pdf 4 stron 0.26 MB

Data publikacji 29.05.2024

pdf 1 stron 0.16 MB

Data publikacji 22.03.2024

Wyniki oceny formalnej:

Skład zespołu Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu nr FEMA.08.03-IP.01-023/23

pdf 1 stron 0.43 MB

Data publikacji 29.05.2024

Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu nr FEMA.08.03-IP.01-023/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych FEM 2021-2027.

pdf 2 stron 0.46 MB

Data publikacji 14.03.2024

Harmonogram oceny formalnej dla naboru w trybie konkurencyjnym nr FEMA.08.03-IP.01-023/23 .

pdf 1 stron 0.59 MB

Data publikacji 08.02.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerzy społeczni
 • Partnerstwa

NA CO

Wsparciem objęte będą projekty:

 • mające na celu promocję wartości UE zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, Karty Praw Podstawowych, niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością w obszarze edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego i zdrowia. Działanie te powinny przyczyniać się do realizacji celów polityk publicznych i celów EFS+.

Przykładowe cele z Planu działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych to wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy,  wspieranie równych szans grup niedostatecznie reprezentowanych, integracja osób z niepełnosprawnościami i dostęp do podstawowych usług.

Przykładowe wartości z karty Praw Podstawowych to godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie i wymiar sprawiedliwości.

 • polegające na organizowaniu działań promocyjnych
  i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń w zakresie niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością,
  w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną,
 • mające na celu podnoszenie świadomości na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania dyskryminacji, w tym działania promocyjne, kampanie informacyjne i inicjatywy informacyjne z udziałem „ambasadorów” (osób uznanych i szanowanych w społeczności docelowej),
 • bezpośrednio związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji – m.in. stworzenie systemu wsparcia dla osób dyskryminowanych (np. ofiar mowy nienawiści lub przemocy ze względu na orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i inne powody).

Forma prowadzonych działań możliwych do realizacji w powyższych obszarach tematycznych to m.in. działania edukacyjne, aktywizujące, promocyjne, rzecznicze, strażnicze i interwencyjne.
W ramach projektu może zostać zaplanowany dodatkowy moduł, w ramach którego realizowane mogą być m.in. działania szkoleniowe, doradcze dla pracowników organizacji, którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie jej działań statutowych, a także polegające na skorzystaniu z innych usług czy uzupełnienia wyposażenia niezbędnych do wzmocnienia potencjału danej organizacji. Wszelkie działania podejmowane w ramach dodatkowego modułu powinny być zbieżne z celami realizowanego projektu.

Kto może składać wnioski

Wnioskodawcami mogą być:

 • organizacje społeczne (rozumiane jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego, czyli podmioty spełniające następujące kryteria: istnienie struktury organizacyjnej oraz formalna rejestracja, strukturalna niezależność od władz publicznych (zwłaszcza w wymiarze organów założycielskich, kontroli udziałów czy nadzoru właścicielskiego), niezarobkowy charakter organizacji, suwerenność i samorządność, dobrowolność przynależności). Działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego przyczyniają się do realizacji celów Karty praw podstawowych, takich jak: integracja społeczna, aktywne uczestnictwo obywateli, wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, edukacja, zdrowie, zatrudnienie, prawa konsumentów, pomoc dla migrantów i uchodźców, prawa podstawowe itd.;
 • partnerzy społeczni (rozumiani jako organizacje pracodawców i organizacje pracowników działające na podstawie jednej z następujących ustaw: ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle albo ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w tym w szczególności: reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników
  w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego  oraz branżowe, ponadbranżowe lub regionalne organizacje pracodawców oraz branżowe, ponadbranżowe lub regionalne organizacje związkowe zrzeszone odpowiednio w reprezentatywnych organizacjach pracodawców i w reprezentatywnych organizacjach związkowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego);
 • partnerstwa organizacji w ramach powyższych grup.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
10 626 310,50 PLN

Termin naboru

start

28.12.2023

koniec

02.02.2024

Wyniki

III kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content