Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych nr FEMA.08.03-IP.01-024/23 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Ocena merytoryczna

Skład Komisji Zespołu oceny merytorycznej projektów w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.08.03-IP.01-024/23 Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.42 MB

Data publikacji 29.05.2024

Lista ocenionych wniosków z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru nr FEMA.08.03-IP.01-024/23 dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla regionu mazowieckiego regionalnego

pdf 2 stron 0.24 MB

Data publikacji 29.05.2024

Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru konkurencyjnego FEMA.08.03-IP.01-024/23

pdf 1 stron 0.52 MB

Data publikacji 08.04.2024

pdf 1 stron 0.62 MB

Data publikacji 12.03.2024

Ocena formalna

Skład zespołu Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu nr FEMA.08.03-IP.01-024/23

pdf 1 stron 0.43 MB

Data publikacji 29.05.2024

Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu nr FEMA.08.03-IP.01-024/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych FEM 2021-2027.

pdf 1 stron 0.44 MB

Data publikacji 08.03.2024

Harmonogram oceny formalnej dla naboru w trybie konkurencyjnym nr FEMA.08.03-IP.01-024/23

pdf 1 stron 0.59 MB

Data publikacji 08.02.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerzy społeczni
 • Partnerstwa

NA CO

Wsparciem objęte będą projekty:

 • mające na celu promocję wartości UE zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, Karty Praw Podstawowych, niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością w obszarze edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego i zdrowia. Działanie te powinny przyczyniać się do realizacji celów polityk publicznych i celów EFS+.

Przykładowe cele z Planu działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych to wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy,  wspieranie równych szans grup niedostatecznie reprezentowanych, integracja osób z niepełnosprawnościami i dostęp do podstawowych usług.

Przykładowe wartości z karty Praw Podstawowych to godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie i wymiar sprawiedliwości.

 • polegające na organizowaniu działań promocyjnych
  i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń w zakresie niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością,
  w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną,
 • mające na celu podnoszenie świadomości na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania dyskryminacji, w tym działania promocyjne, kampanie informacyjne i inicjatywy informacyjne z udziałem „ambasadorów” (osób uznanych i szanowanych w społeczności docelowej),
 • bezpośrednio związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji – m.in. stworzenie systemu wsparcia dla osób dyskryminowanych (np. ofiar mowy nienawiści lub przemocy ze względu na orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i inne powody).

Forma prowadzonych działań możliwych do realizacji w powyższych obszarach tematycznych to m.in. działania edukacyjne, aktywizujące, promocyjne, rzecznicze, strażnicze i interwencyjne.
W ramach projektu może zostać zaplanowany dodatkowy moduł, w ramach którego realizowane mogą być m.in. działania szkoleniowe, doradcze dla pracowników organizacji, którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie jej działań statutowych, a także polegające na skorzystaniu z innych usług czy uzupełnienia wyposażenia niezbędnych do wzmocnienia potencjału danej organizacji. Wszelkie działania podejmowane w ramach dodatkowego modułu powinny być zbieżne z celami realizowanego projektu.

Kto może składać wnioski

Wnioskodawcami mogą być:

 • organizacje społeczne (rozumiane jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego, czyli podmioty spełniające następujące kryteria: istnienie struktury organizacyjnej oraz formalna rejestracja, strukturalna niezależność od władz publicznych (zwłaszcza w wymiarze organów założycielskich, kontroli udziałów czy nadzoru właścicielskiego), niezarobkowy charakter organizacji, suwerenność i samorządność, dobrowolność przynależności). Działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego przyczyniają się do realizacji celów Karty praw podstawowych, takich jak: integracja społeczna, aktywne uczestnictwo obywateli, wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, edukacja, zdrowie, zatrudnienie, prawa konsumentów, pomoc dla migrantów i uchodźców, prawa podstawowe itd.;
 • partnerzy społeczni (rozumiani jako organizacje pracodawców i organizacje pracowników działające na podstawie jednej z następujących ustaw: ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle albo ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w tym w szczególności: reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników
  w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego  oraz branżowe, ponadbranżowe lub regionalne organizacje pracodawców oraz branżowe, ponadbranżowe lub regionalne organizacje związkowe zrzeszone odpowiednio w reprezentatywnych organizacjach pracodawców i w reprezentatywnych organizacjach związkowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego);
 • partnerstwa organizacji w ramach powyższych grup.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
8 285 905,58 PLN

Termin naboru

start

28.12.2023

koniec

02.02.2024

Wyniki

III kwartał 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content