Startuje konkurs na rzecz wsparcia edukacji przedszkolnej

Startuje konkurs na rzecz wsparcia edukacji przedszkolnej

29.02.2024

Fundusze Europejskie umożliwią realizację działań podnoszących jakość edukacji przedszkolnej. Dofinansowanie pozwoli m.in. na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami, a także poszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz wspierające ich rozwój psychofizyczny. Kwota przeznaczona na te działania dla regionu warszawskiego stołecznego oraz regionu mazowieckiego regionalnego wynosi łącznie ponad 20,4 mln zł, w tym ponad 18,8 mln zł z Unii Europejskiej. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2024 roku. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 7.1 Edukacja przedszkolna dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcą musi być organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego. W naborze mogą wziąć udział poniższe podmioty:

  • instytucje nauki i edukacji,
  • administracja publiczna,
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
  • przedsiębiorstwa.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwe do zrealizowania będą poniższe działania:

  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE);
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze SPE oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku ze SPE udział w wychowaniu przedszkolnym;
  • rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz rozwijające uzdolnienia, wspierające rozwój psychofizyczny, w tym w szczególności dzieci ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością;
  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, niepedagogicznej oraz zarządzającej, w tym doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego, w szczególności do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w zakresie współpracy z rodzicami;
  • eliminowanie barier architektonicznych w budynkach wychowania przedszkolnego oraz dostosowaniu infrastrukturalnym tych placówek do potrzeb dzieci ze SPE (jako uzupełniający element projektu).

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona dla regionu mazowieckiego regionalnego kwota ta wynosi ponad 17,7 mln zł, w tym ponad 16,7 mln zł z Unii Europejskiej. Z kolei dla regionu warszawskiego stołecznego wynosi ponad 2,6 mln zł, w tym ponad 2 mln zł z Unii Europejskiej.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 29.02.2024 r. do 05.04.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronach:

Region warszawski stołeczny (nr konkursu: FEMA.07.01-IP.01-027/24)

Region mazowiecki regionalny (nr konkursu: FEMA.07.01-IP.01-028/24) 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content