Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie FEMA.07.01 Edukacja przedszkolna nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

7.1 Edukacja przedszkolna – nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

7.1 Edukacja przedszkolna

Komunikaty

Komunikat dotyczący zmiany Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+

Szanowny Wnioskodawco, informujemy o zmianach Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+. Główne zmiany dotyczą: W zakresie wskaźników wspólnych: W zakresie wskaźników mierzonych we wszystkich celach szczegółowych: Pamiętaj o konieczności zapoznania się z definicjami wskaźników z dostępnymi na liście rozwijanej wskaźników, które zostały określone w Liście Wskaźników Kluczowych dla EFS+ dostępnej na: Lista […]publikacja 05.04.2024

Komunikat dotyczący interpretacji zapisów dla naboru nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 i nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 w ramach Działania 7.1 Edukacja przedszkolna.

Szanowny Wnioskodawco, musisz pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu nr 7 dla naborów nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 (RWS) oraz nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 (RMR) w ramach realizacji projektu zobowiązany jesteś do utworzenia nowych miejsc przedszkolnych dla nowopowstających lub istniejących OWP. W treści wniosku o dofinansowanie powinieneś określić liczbę planowych do utworzenia miejsc przedszkolnych. Głównym celem, a tym samym obligatoryjnym […]publikacja 29.02.2024

Ocena merytoryczna

Lista wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej, w tym wniosków skierowanych do negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla naboru konkurencyjnego nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 dla Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.1 „Edukacja przedszkolna” FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.53 MB

Data publikacji 10.06.2024

Harmonogram oceny merytorycznej i negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla naboru konkurencyjnego nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.1 „Edukacja przedszkolna” FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.60 MB

Data publikacji 14.05.2024

Ocena formalna

Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.1 Edukacja przedszkolna.

pdf 1 stron 0.55 MB

Data publikacji 29.05.2024

Harmonogram oceny formalnej dla naboru nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 w ramach Osi Priorytetowej VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.1 Edukacja przedszkolna FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.59 MB

Data publikacji 17.04.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa

NA CO

Celem działania jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.

Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:
• tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w istniejących oraz nowych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP),
• dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze SPE lub realizacją dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku ze SPE udział w wychowaniu przedszkolnym. Działania te mogą być realizowane samodzielnie;
• rozszerzeniem oferty OWP o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, wspierające rozwój psychofizyczny, zajęcia specjalistyczne oraz rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, w tym w szczególności dzieci ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością;
• podnoszeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej i niepedagogicznej oraz zarządzającej doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze SPE oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
• działaniami polegającymi na eliminowaniu barier architektonicznych w budynkach OWP oraz dostosowaniu infrastrukturalnym tych placówek do potrzeb dzieci ze SPE (jako uzupełniający element projektu finansowany w ramach cross-financingu).

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcą jest organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego objęte wsparciem.

Ponadto uprawnieni Wnioskodawcy to:
• instytucje nauki i edukacji,
• administracja publiczna,
• organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
• przedsiębiorstwa

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
17 776 754,52 PLN

Termin naboru

start

29.02.2024

koniec

05.04.2024

Wyniki

III kwartał 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content