Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie FEMA.07.01 Edukacja przedszkolna nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

7.1 Edukacja przedszkolna – Nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

7.1 Edukacja przedszkolna

Komunikaty

Komunikat dotyczący zmiany Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+

Szanowny Wnioskodawco, informujemy o zmianach Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+. Główne zmiany dotyczą: W zakresie wskaźników wspólnych: W zakresie wskaźników mierzonych we wszystkich celach szczegółowych: Pamiętaj o konieczności zapoznania się z definicjami wskaźników z dostępnymi na liście rozwijanej wskaźników, które zostały określone w Liście Wskaźników Kluczowych dla EFS+ dostępnej na: Lista […]publikacja 05.04.2024

Komunikat dotyczący interpretacji zapisów dla naboru nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 i nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 w ramach Działania 7.1 Edukacja przedszkolna.

Szanowny Wnioskodawco, musisz pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu nr 7 dla naborów nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 (RWS) oraz nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 (RMR) w ramach realizacji projektu zobowiązany jesteś do utworzenia nowych miejsc przedszkolnych dla nowopowstających lub istniejących OWP. W treści wniosku o dofinansowanie powinieneś określić liczbę planowych do utworzenia miejsc przedszkolnych. Głównym celem, a tym samym obligatoryjnym […]publikacja 29.02.2024

Ocena formalna:

Harmonogram oceny formalnej dla naboru nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 w ramach Osi Priorytetowej VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.1 Edukacja przedszkolna FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.59 MB

Data publikacji 17.04.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa

NA CO

Celem działania jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.

Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:
• tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w istniejących oraz nowych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP),
• dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze SPE lub realizacją dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku ze SPE udział w wychowaniu przedszkolnym. Działania te mogą być realizowane samodzielnie;
• rozszerzeniem oferty OWP o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, wspierające rozwój psychofizyczny, zajęcia specjalistyczne oraz rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, w tym w szczególności dzieci ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością;
• podnoszeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej i niepedagogicznej oraz zarządzającej doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze SPE oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
• działaniami polegającymi na eliminowaniu barier architektonicznych w budynkach OWP oraz dostosowaniu infrastrukturalnym tych placówek do potrzeb dzieci ze SPE (jako uzupełniający element projektu finansowany w ramach cross-financingu).

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcą jest organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego objęte wsparciem.

Ponadto uprawnieni Wnioskodawcy to:
• instytucje nauki i edukacji,
• administracja publiczna,
• organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
• przedsiębiorstwa

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
2 669 590,40 PLN

Termin naboru

start

29.02.2024

koniec

05.04.2024

Wyniki

III kwartał
2024
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content