Startuje konkurs na rzecz rozwoju usług społecznych dla dzieci i młodzieży

Startuje konkurs na rzecz rozwoju usług społecznych dla dzieci i młodzieży

09.01.2024

Wystartował konkurs na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Fundusze Europejskie umożliwią realizację działań związanych ze wsparciem rodzin oraz systemu pieczy zastępczej. Celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, poprzez podjęcie działań o charakterze profilaktycznym oraz aktywizującym. Kwota przeznaczona dla regionu warszawskiego stołecznego oraz regionu mazowieckiego regionalnego wynosi łącznie ponad 24 mln zł, w tym blisko 19 mln zł z Unii Europejskiej. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2024 roku. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin, typ projektów „Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział wszystkie podmioty, w szczególności:

 • Instytucje nauki i edukacji
 • Instytucje wspierające biznes
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

Z możliwości wnioskowania wyłączone są osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona dla regionu warszawskiego stołecznego wynosi ponad 6,7 mln zł, w tym ponad 3,5 mln zł z Unii Europejskiej. Z kolei dla regionu mazowieckiego regionalnego kwota ta wynosi ponad 17,3 mln zł, w tym ponad 15,4 mln zł z Unii Europejskiej. 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwe do zrealizowania będą m.in. poniższe działania:

 • mające na celu pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci i wzmacniające więzi w rodzinie (poprzez m.in. warsztaty, szkolenia, kursy, wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, także organizowane za pośrednictwem szkoły zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych u opiekunów oraz psychoedukacji dzieci).
 • mające na celu przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności w wychowaniu dzieci zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych (poprzez m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapie i mediacje, pomoc prawną oraz organizację grup wsparcia dla rodzin).
 • wspierające proces deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnych (potencjalnych rodzin).
 • usprawniające proces deinstytucjonalizacji, poprzez przekwalifikowanie pracowników pieczy instytucjonalnej oraz dostosowanie i wykorzystanie infrastruktury likwidowanych form instytucjonalnych na rzecz wsparcia form zdeinstytucjonalizowanych.
 • wzmacniające rodziny zastępcze oraz adopcyjne poprzez udzielenie im specjalistycznego wsparcia z zakresu rozwoju umiejętności życiowych, a wśród osób dorosłych dodatkowo także umiejętności wychowawczych, (co powinno prowadzić do harmonijnego rozwoju dzieci oraz ograniczenia ewentualnych zachowań problemowych skutkujących możliwością wykluczenia).
 • mające na celu rozwój form wsparcia usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą poprzez wzmocnienie specyficznych kompetencji opiekunów usamodzielniania (m.in. umiejętność udzielania wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, elastycznego dostosowywania stylu pracy do sytuacji i potrzeb danego wychowanka) oraz aktywizację zawodową wychowanka, będąca podstawą niezależnej egzystencji i warunkująca osiąganie innych kryteriów samodzielności, jak mieszkanie czy założenie rodziny.

Ponadto w uzasadnionych przypadkach powyższe działania mogą być uzupełnione wsparciem mieszkaniowym dla usamodzielnianych wychowanków.

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 28.12.2023 r. do 31.01.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronach:

Region warszawski stołeczny (nr konkursu: FEMA.08.03-IP.01-023/23)

Region mazowiecki regionalny (nr konkursu: FEMA.08.03-IP.01-024/23) 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content