Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin.

8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin nr FEMA.08.06-IP.01-021/23 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Ocena merytoryczna

pdf 1 stron 0.05 MB

Data publikacji 02.05.2024

Harmonogram oceny merytorycznej i negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla naboru konkurencyjnego nr FEMA.08.06-IP.01-021/23 Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu”, Działania 8.6 „Usługi społeczne na rzecz rodzin” FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.51 MB

Data publikacji 15.03.2024

Ocena formalna

Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu nr FEMA.08.06-IP.01-021/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027.

pdf 1 stron 0.46 MB

Data publikacji 07.03.2024

pdf 1 stron 0.60 MB

Data publikacji 06.02.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Instytucje nauki i edukacji
 • Instytucje wspierające biznes
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

NA CO

W ramach działania zrealizujesz następujący typ projektu:

 1. Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej.

W ramach rozwoju usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym usług wsparcia systemu pieczy zastępczej planowane są do realizacji działania związane ze wsparciem rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, które będą służyć zapobieganiu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, począwszy od działań o charakterze profilaktycznym do działań aktywizujących dla usamodzielniającej się młodzieży.

Planowane są m.in. działania:

 • mające na celu pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci i wzmacniające więzi w rodzinie (m.in. warsztaty, szkolenia, kursy, wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, także organizowane za pośrednictwem szkoły dotyczące m.in. rozwijania umiejętności wychowawczych u opiekunów oraz psychoedukacji dzieci).
 • mające na celu przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności w wychowaniu dzieci zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapie i mediacje, pomocy prawnej oraz organizacja spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia). Działania te realizowane mogą być poprzez asystentów rodziny, rodziny wspierające, pomocowe oraz dzięki rozwojowi placówki wsparcia dziennego.
 • wspierające proces deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym podnoszenie świadomości społeczności lokalnych (potencjalnych rodzin) na temat możliwości pełnienia pieczy zastępczej oraz kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.
 • usprawniające proces deinstytucjonalizacji, poprzez przekwalifikowanie pracowników pieczy instytucjonalnej oraz dostosowanie i wykorzystanie infrastruktury likwidowanych form instytucjonalnych na rzecz wsparcia form zdeinstytucjonalizowanych.
 • wzmacniające tworzone i istniejące rodziny zastępcze czy adopcyjne , poprzez ich wsparcie specjalistyczne, wspierające rozwój umiejętności życiowych i prospołecznych członków rodzin, a wśród dorosłych dodatkowo umiejętności wychowawczych, co powinno prowadzić do harmonijnego rozwoju dzieci oraz ograniczenia ewentualnych zachowań problemowych skutkujących możliwością wykluczenia.
 • mające na celu rozwój form wsparcia usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą poprzez wzmocnienie specyficznych kompetencji opiekunów usamodzielniania (m.in. umiejętność udzielania wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, elastycznego dostosowywania stylu pracy do sytuacji i potrzeb danego wychowanka) oraz aktywizację zawodową wychowanka, będąca podstawą niezależnej egzystencji i warunkująca osiąganie innych kryteriów samodzielności, jak mieszkanie czy założenie rodziny.

Podejmowane w tym zakresie działania w uzasadnionych przypadkach mogą być uzupełnione wsparciem mieszkaniowym dla usamodzielnianych wychowanków

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

Administracja publiczna;

 • Instytucje nauki i edukacji;
 • Instytucje wspierające biznes;
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • Partnerstwa;
 • Partnerzy społeczni;
 • Przedsiębiorstwa;
 • Służby publiczne.

 

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
6 741 067,78 PLN

Termin naboru

start

28.12.2023

koniec

31.01.2024

Wyniki

III kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content