Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin.

8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin nr FEMA.08.06-IP.01-022/23 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Ocena merytoryczna

Lista wniosków które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej, w tym wniosków skierowanych do negocjacji w ramach naboru konkurencyjnego FEMA.08.06-IP.01-022/23

pdf 2 stron 0.55 MB

Data publikacji 07.05.2024

Ocena formalna

Harmonogram oceny merytorycznej w ramach naboru konkurencyjnego FEMA.08.06-IP.01-022/23

pdf 1 stron 0.61 MB

Data publikacji 13.03.2024

Lista pozytywnie ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu nr FEMA.08.06-IP.01-022/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027.

pdf 2 stron 0.47 MB

Data publikacji 08.03.2024

pdf 1 stron 0.60 MB

Data publikacji 06.02.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Instytucje wspierające biznes
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

NA CO

W ramach działania zrealizujesz następujący typ projektu:

 1. Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej.

W ramach rozwoju usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym usług wsparcia systemu pieczy zastępczej planowane są do realizacji działania związane ze wsparciem rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, które będą służyć zapobieganiu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, począwszy od działań o charakterze profilaktycznym do działań aktywizujących dla usamodzielniającej się młodzieży.

Planowane są m.in. działania:

 • mające na celu pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci i wzmacniające więzi w rodzinie (m.in. warsztaty, szkolenia, kursy, wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, także organizowane za pośrednictwem szkoły dotyczące m.in. rozwijania umiejętności wychowawczych u opiekunów oraz psychoedukacji dzieci).
 • mające na celu przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności w wychowaniu dzieci zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapie i mediacje, pomocy prawnej oraz organizacja spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia). Działania te realizowane mogą być poprzez asystentów rodziny, rodziny wspierające, pomocowe oraz dzięki rozwojowi placówki wsparcia dziennego.
 • wspierające proces deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym podnoszenie świadomości społeczności lokalnych (potencjalnych rodzin) na temat możliwości pełnienia pieczy zastępczej oraz kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.
 • usprawniające proces deinstytucjonalizacji, poprzez przekwalifikowanie pracowników pieczy instytucjonalnej oraz dostosowanie i wykorzystanie infrastruktury likwidowanych form instytucjonalnych na rzecz wsparcia form zdeinstytucjonalizowanych.
 • wzmacniające tworzone i istniejące rodziny zastępcze czy adopcyjne , poprzez ich wsparcie specjalistyczne, wspierające rozwój umiejętności życiowych i prospołecznych członków rodzin, a wśród dorosłych dodatkowo umiejętności wychowawczych, co powinno prowadzić do harmonijnego rozwoju dzieci oraz ograniczenia ewentualnych zachowań problemowych skutkujących możliwością wykluczenia.
 • mające na celu rozwój form wsparcia usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą poprzez wzmocnienie specyficznych kompetencji opiekunów usamodzielniania (m.in. umiejętność udzielania wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, elastycznego dostosowywania stylu pracy do sytuacji i potrzeb danego wychowanka) oraz aktywizację zawodową wychowanka, będąca podstawą niezależnej egzystencji i warunkująca osiąganie innych kryteriów samodzielności, jak mieszkanie czy założenie rodziny.

Podejmowane w tym zakresie działania w uzasadnionych przypadkach mogą być uzupełnione wsparciem mieszkaniowym dla usamodzielnianych wychowanków

 

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • Administracja publiczna;
 • Instytucje nauki i edukacji;
 • Instytucje wspierające biznes;
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • Partnerstwa;
 • Partnerzy społeczni;
 • Przedsiębiorstwa;
 • Służby publiczne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
17 303 519,63 PLN

Termin naboru

start

28.12.2023

koniec

31.01.2024

Wyniki

III kwartał 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content