Startuje konkurs na rzecz promocji wartości Unii Europejskiej, w tym niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością

Startuje konkurs na rzecz promocji wartości Unii Europejskiej, w tym niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością

28.12.2023

Od 28 grudnia organizacje społeczne, partnerzy społeczni oraz partnerstwa organizacji w ramach powyższych grup mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Fundusze umożliwią realizację działań z zakresu promocji wartości UE, zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, Karty Praw Podstawowych, niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością w obszarze edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego i zdrowia. Kwota przeznaczona na te działania dla regionu warszawskiego stołecznego oraz regionu mazowieckiego regionalnego wynosi łącznie ponad 18,9 mln zł, w tym ponad 13 mln zł z Unii Europejskiej. Nabór wniosków trwa do 2 lutego 2024 roku. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 8.3 Potencjał parterów społecznych i organizacji pozarządowych, typ projektów „Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w obszarze zasad horyzontalnych UE” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział poniższe podmioty:

  • organizacje społeczne;
  • partnerzy społeczni;
  • partnerstwa organizacji w ramach powyższych grup.

Fundusze europejskie pozwolą na aktywne przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promocję takich wartości, jak wolność i równość wszystkich wobec prawa. W ramach konkursu wsparcie uzyskają osoby dotknięte dyskryminacją. Podjęte zostaną także działania podnoszące świadomość społeczną wszystkich mieszkańców Mazowsza

Zdjęcie sylwetki

– wskazała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze europejskie pozwolą na aktywne przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promocję takich wartości, jak wolność i równość wszystkich wobec prawa. W ramach konkursu wsparcie uzyskają osoby dotknięte dyskryminacją. Podjęte zostaną także działania podnoszące świadomość społeczną wszystkich mieszkańców Mazowsza – wskazała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona dla regionu warszawskiego stołecznego wynosi ponad 10,6 mln zł, w tym ponad 5,5 mln zł z Unii Europejskiej. Z kolei dla regionu mazowieckiego regionalnego kwota ta wynosi ponad 8,2 mln zł, w tym ponad 7,4 mln zł z Unii Europejskiej. 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu promocję wartości Unii Europejskiej, zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, Karty Praw Podstawowych, niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością w obszarze edukacji,

rynku pracy, włączenia społecznego i zdrowia. Aktywności, które mogą być realizowane w ramach konkursu to m.in. działania edukacyjne, aktywizujące, promocyjne, rzecznicze, strażnicze i interwencyjne.

Do wartości Europejskiego Filaru Praw Socjalnych należą: wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy,  wspieranie równych szans grup niedostatecznie reprezentowanych, integracja osób z niepełnosprawnościami i dostęp do podstawowych usług. Z kolei przykładowe wartości z karty Praw Podstawowych to godność człowieka, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie i wymiar sprawiedliwości. Beneficjenci mogą realizować promocję wskazanych wartości poprzez m.in.:

  • organizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń w zakresie niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością, w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;
  • działania podnoszące świadomości na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych, w tym współpraca ze społecznościami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim w celu zwalczania dyskryminacji, w tym działania promocyjne, kampanie informacyjne i inicjatywy informacyjne z udziałem „ambasadorów” (osób uznanych i szanowanych w społeczności docelowej);
  • zwalczanie wszelkich form dyskryminacji – poprzez m.in. stworzenie systemu wsparcia dla osób dyskryminowanych (np. ofiar mowy nienawiści lub przemocy ze względu na orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i inne powody).


Ponadto w ramach projektu mogą zostać zaplanowane dodatkowe działania z zakresu m.in. szkoleń dla pracowników organizacji, którzy będą mogli m.in. podnieść swoje kompetencje w zakresie działań statutowych danej organizacji, a także skorzystać z innych usług czy uzupełnienia wyposażenia niezbędnego do wzmocnienia potencjału danej organizacji.

Czas trwania naboru i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 28.12.2023 r. do 02.02.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronach:

Region warszawski stołeczny (nr konkursu: FEMA.08.03-IP.01-023/23)

Region mazowiecki regionalny (nr konkursu: FEMA.08.03-IP.01-024/23) 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content