Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów.

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – nr. FEMA.07.02-IP.01-008/23

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Ocena merytoryczna

III Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru konkurencyjnego FEMA.07.02-IP.01-008/23

pdf 2 stron 0.55 MB

Data publikacji 22.04.2024

II Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru konkurencyjnego FEMA.07.02-IP.01-008/23

pdf 2 stron 0.55 MB

Data publikacji 15.03.2024

pdf 1 stron 0.61 MB

Data publikacji 13.03.2024

Lista ocenionych wniosków w ramach naboru konkurencyjnego FEMA.07.02-IP.01-008/23

pdf 3 stron 0.66 MB

Data publikacji 13.03.2024

Lista wniosków które poz. przeszły etap oc. meryt. w tym wniosków skierowanych do neg w ramach KOP

pdf 2 stron 0.17 MB

Data publikacji 08.01.2024

Harmonogram oceny merytorycznej dla naboru FEMA.07.02-IP.01-008/23

pdf 1 stron 0.62 MB

Data publikacji 20.11.2023

Wyniki oceny formalnej

Skład zespołu oceny formalnej Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027, Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów.

pdf 1 stron 0.44 MB

Data publikacji 15.03.2024

Lista pozytywnych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027

pdf 3 stron 0.58 MB

Data publikacji 08.11.2023

Komunikaty

Komunikat doprecyzowujący wymóg kryterium dostępu nr 10 w naborach nr FEMA.07.02-IP.01-007/23 oraz nr FEMA.07.02-IP.01-008/23 w zakresie wskaźnika „Liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego (osobogodziny)”

Wnioskodawco,pamiętaj, jeżeli w projekcie zaplanowałeś realizację staży uczniowskich, które musisz rozliczyć z wykorzystaniem stawki jednostkowej, to zgodnie kryterium dostępu nr 10 zobowiązany jesteś do doda-nia we wniosku wskaźnika własnego rezultatu „Liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego (oso-bogodziny)”, który mierzy liczbę godzin zegarowych stażu uczniowskiego zrealizowanych przez jednego uczestnika projektu. Wskaźnik powinien określać iloczyn liczby stażystów oraz […]publikacja 15.09.2023

RMR Komunikat dot. zmiany 1.1 nr FEMA.07.02-IP.01-008 23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naborunr FEMA.07.02-IP.01-008/23 ogłoszonego w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dlanowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniówprogramu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboruprojektów.Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: – nr 1 zmiana zapisów Regulaminu wyboru projektów; Pozostałe postanowienia […]publikacja 29.08.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych.

Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:

1. Rozwojem współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym:

a)  staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, a także praktyki zawodowe dla uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;

b)  dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

c)  organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

d)  wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych

e)  programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

f)  tworzenie klas patronackich

2. Kształtowaniem u uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym w zakresie zawodów przyszłości, zielonej gospodarki czy Przemysłu 4.0 zwłaszcza w szkołach o najniższych wynikach edukacyjnych w szczególności obejmujące:

a)  realizację w szkołach projektów edukacyjnych;

b)  realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;

c)  realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d)  wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e)  tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

f)  organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

3. Doradztwem edukacyjno – zawodowym dla uczniów oraz szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie[1].

4.  Wyposażeniem pracowni, w których prowadzone są zajęcia praktyczne, jako element projektu.

 

Wnioskodawcą, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu może być:

– organ prowadzący szkołę objętą wsparciem

lub

– inny podmiot, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę objętą wsparciem.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
9 420 352,94 PLN

Termin naboru

start

31.07.2023

koniec

29.09.2023

Wyniki

I kwartał 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12
 • pife.siedlce@mazowia.eu

Skip to content