Komunikat doprecyzowujący wymóg kryterium dostępu nr 10 w naborach nr FEMA.07.02-IP.01-007/23 oraz nr FEMA.07.02-IP.01-008/23 w zakresie wskaźnika „Liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego (osobogodziny)”

15.09.2023

Wnioskodawco,
pamiętaj, jeżeli w projekcie zaplanowałeś realizację staży uczniowskich, które musisz rozliczyć z wykorzystaniem stawki jednostkowej, to zgodnie kryterium dostępu nr 10 zobowiązany jesteś do doda-nia we wniosku wskaźnika własnego rezultatu „Liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego (oso-bogodziny)”, który mierzy liczbę godzin zegarowych stażu uczniowskiego zrealizowanych przez jednego uczestnika projektu. Wskaźnik powinien określać iloczyn liczby stażystów oraz realizowanej przez nich liczby godzin stażu.
Pamiętaj również, że jako Projektodawca to Ty decydujesz jaka jest minimalna liczba godzin stażu. Wsparcie to musi zapewniać realizację celów określonych w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 tj.: uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywa-nia pracy w zawodzie. Jeśli stażysta nie zrealizuje zaplanowanej dla niego we wniosku aplikacyjnym mini-malnej liczby godzin stażu, biorąc pod uwagę brak efektywności tego wsparcia, możemy, jako Instytucja Pośrednicząca podjąć decyzję o niekwalifikowaniu wydatków poniesionych na jego realizację.
Przykładowo, jeżeli przewidujesz w projekcie jeden lub kilka staży uczniowskich (np. w różnych zawo-dach), w opisie zadania powinieneś wykazać liczbę godzin stażu na jednego uczestnika tj.:

  • Zakładamy realizację 100 h stażu X dla X uczniów
  • Zakładamy realizację 120 h stażu Y dla X uczniów.

Zapisy te muszą znaleźć odzwierciedlenie w liczbie stawek jednostkowych zaplanowanych w szczegółowym budżecie projektu (analogicznie jak w przypadku ww. wskaźnika własnego rezultatu).


Skip to content