Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet nr FEMA.06.04-IP.02-001/23

6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

Ocena Merytoryczna:

Lista ocenionych projektów w ramach naboru o nr FEMA.06.04-IP.02.001/23

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 06.05.2024

Zaktualizowana lista ocenionych projektów w ramach naboru o nr FEMA.06.04-IP.02.001/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

xlsx 0.08 MB

Data publikacji 19.04.2024

Wznowienie prac Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEMA.06.04-IP.02-001/23

pdf 1 stron 0.54 MB

Data publikacji 02.04.2024

Zaktualizowana lista ocenionych projektów w ramach naboru o nr FEMA.06.04-IP.02.001/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

xlsx 0.08 MB

Data publikacji 28.02.2024

Skład Komisji Oceny Projektów w naborze nr FEMA.06.04-IP.02.001/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

pdf 3 stron 0.15 MB

Data publikacji 31.01.2024

Lista ocenionych projektów w ramach naboru o nr FEMA.06.04-IP.02.001/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

xlsx 0.07 MB

Data publikacji 31.01.2024

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach naboru o nr FEMA.06.04-IP.02.001/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet region Mazowiecki regionalny.

pdf 2 stron 0.16 MB

Data publikacji 12.12.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty (instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe) realizujące projekty na obszarze RMR (region Mazowiecki regionalny).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres wsparcia obejmuje przedsięwzięcia dotyczące wzmocnienia świadomości kobiet z terenu RMR o korzyściach płynących z zatrudnienia oraz polegające na zachęcaniu do jego podjęcia. W szczególności kwalifikowalne będą:

  • diagnoza sytuacji uczestniczki projektu na rynku pracy zgodnie z założeniami dotyczącymi narzędzia IPD opisanego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego równoważnego narzędzia;
  • szkolenia aktywizujące, obejmujące swym zakresem:

– uzupełnienie poziomu kompetencji cyfrowych (w razie potrzeby wynikającej z przeprowadzonej diagnozy);

– podniesienie/aktualizacja kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych do poprawy pozycji na rynku pracy;

– promowanie w swoim środowisku rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady szeroko pojętej niedyskryminacji;

– moduł szkoleniowo-doradczy z zakresu nawiązywania relacji pomiędzy uczestniczkami projektu;

– wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestniczek projektu adekwatnie do potrzeb zgłoszonych przez pracodawcę planującego zatrudnienie kobiet, w szczególności na stanowiskach wspierających działania proekologiczne takie jak – oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wpływu na bioróżnorodność;

– moduł mający na celu nabycie przez uczestniczki projektu umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych;

– moduł budowania i podtrzymywania kontaktów, w tym biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami pod potrzeby aktywności zawodowej;

– moduł poszukiwania źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych;

  • działania podnoszące motywację do samozatrudnienia (udzielenie wsparcia pomostowego w wysokości nie przekraczającej miesięcznie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto przez okres maksymalnie 6 miesięcy – na pokrycie kosztów prowadzenia działalności, o ile takie wsparcie nie będzie przysługiwało uczestniczce projektu z innego źródła);
  • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowym lub przedszkolnym, lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ponoszonych za udokumentowaną i sformalizowaną opiekę (w przypadku opieki nad dzieckiem – w formule instytucjonalnej) przez okres trwania szkolenia – nie dłużej  jednak niż przez 12 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie, w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde dziecko lub inną osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie więcej niż na 2 osoby.

Otrzymanie wsparcia  przez wszystkie osoby bierne zawodowo musi zostać poprzedzone oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby – uzupełnieniem kompetencji.

Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie biernych zawodowo kobiet w wieku 18-29 lat obejmie w szczególności rozwój umiejętności w zakresie umiejętności:

  • niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki;
  • niezbędnych z punktu widzenia lokalnych/regionalnych specjalizacji;
  • niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Rozwój ww. umiejętności zostanie zapewniony poprzez realizację szkoleń zgodnie z kryterium dostępu nr 8. Udzielenie wsparcia w ramach projektów z obszaru zatrudnienia i rynku pracy każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestniczki projektu, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych (potwierdzanie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji), możliwości doskonalenia zawodowego oraz jest również poprzedzone opracowaniem lub aktualizacją dla każdej uczestniczki projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Dokument ten powinien określać zakres wsparcia udzielanego danej osobie, który jest z nią uzgodniony i może podlegać aktualizacji w trakcie projektu na wniosek tej osoby lub podmiotu udzielającego wsparcia. Uzyskane w wyniku udziału w projekcie kwalifikacje lub nabyte kompetencje powinny być poddane walidacji, a proces nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości, zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK). Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek projektów, wynikających z ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu. Każda z uczestniczek projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niej jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia, zgodnie z kryterium dostępu nr 6.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
18 207 088,00 PLN

Termin naboru

start

24.07.2023

koniec

11.08.2023

Wyniki

I kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Punkt informacyjny EFS
01- 205 Warszawa, ul. Młynarska 16
  • Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
  • tel.: (22) 578 44 34
  • punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Skip to content