Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.5 Infrastruktura społeczna, nr FEMA.05.05-IP.01-042/24, Typ projektu: Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej

5.5 Infrastruktura społeczna, typ projektu: Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej, nr FEMA FEMA.05.05-IP.01-042/24 dla regionu RWS albo RMR

5.5 Infrastruktura społeczna

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne

NA CO

 1. Wsparciem będą objęte projekty:
 • dla tworzenia i funkcjonowania infrastruktury powiązanej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej ukierunkowanej na zwiększenie dostępności usług oferowanych przez podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej (CIS) oraz Kluby Integracji Społecznej (KIS));
 • których realizacja przyczyni się do rozwoju usług opieki środowiskowej, tj. tworzenia i rozwoju infrastruktury na potrzeby realizacji usług środowiskowych i dziennych np. dziennych domów pobytu, placówek wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy;
 • w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań wspomaganych i mieszkań treningowych.
 1. Inwestycje w obiekty mieszkalne (w tym infrastruktura mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym i treningowym) nie mogą przyczyniać się do segregacji przestrzennej i społecznej grup marginalizowanych. Wsparte lokale nie powinny być zapewnione na obszarach odizolowanych od społeczności lokalnej i słabo skomunikowanych.
 2. Wszystkie projekty powinny być dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności, a ich przygotowanie powinno być poprzedzone analizą potrzeb, bądź też wynikać bezpośrednio z zapisów Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji. Wsparcie powinno być realizowane w szczególności na obszarach niezapewniających dostępu lub utrudnionego dostępu do usług.
 3. Wyklucza się możliwość wsparcia inwestycji infrastrukturalnych w placówki świadczące całodobową opiekę długoterminową w instytucjonalnych formach również w zakresie ich zmiany sposobu funkcjonowania na formy zdeinstytucjonalizowane. W przypadku podmiotów prowadzących działania jednocześnie w formach instytucjonalnych i zdeinstytucjonalizowanych, możliwe jest wsparcie jedynie tej części placówki, która oferuje już formy wsparcia w postaci zdeinstyticjonalizowanej przy jednoczesnym zapewnieniu, że wsparcie nie będzie dotyczyło części instytucjonalnej.
 4. Wszystkie inwestycje muszą uwzględniać potrzeby grup docelowych, którzy będą odbiorcami wsparcia, szczególnie potrzeby osób z niepełnosprawnościami bądź osób o szczególnych potrzebach.
 5. Dofinansowanie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące remontu, wyposażenia, dostosowania, adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług, a w uzasadnionych przypadkach także budowy nowych budynków. Budowa nowej infrastruktury jest możliwa tylko w sytuacji wykazania braku możliwości zapewnienia dostępu do infrastruktury w inny sposób, a konieczność jej budowy została poparta analizą potrzeb np. wynika z Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji (przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia trwałości projektów). Inwestycje w wymianę, remont lub przebudowę źródeł ciepła będą wydatkami niekwalifikowalnymi.

Kto może składać wnioski

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

 

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
76 560 558,43 PLN

Termin naboru

start

21.06.2024

koniec

30.08.2024

Wyniki

I kwartał
2024
2025

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content