Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.7 Bioróżnorodność, nr FEMA.02.07-IP.01-019/24, Typ projektu: Usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

2.7 Bioróżnorodność Typ projektu: Usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 nr FEMA.02.07-IP.01-019/24

2.7 Bioróżnorodność

Komunikaty

Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia de minimis

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 18 kwietnia 2024 r. weszłow życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 598), stanowiące krajową podstawę prawną udzielania pomocy de minimis w ramach […]publikacja 13.05.2024

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.02.07-IP.01-19/24 (decyzja 18 kwietnia 2024 r.)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 18 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.02.07-IP.01-019/24 do 26 kwietnia 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 18.04.2024

Ocena formalna

Informacja o zakończonej ocenie formalnej w naborze 2.7

docx 1 stron 0.02 MB

Data publikacji 19.06.2024

Lista wnioskow zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej

xlsx 0.15 MB

Data publikacji 19.06.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

NA CO

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami poprzez usunięcie odpadów, przeprowadzenie rekultywacji i remediacji terenu, przywrócenie wartości użytkowej terenu w szczególności funkcjonalności przyrodniczej i potencjału rozwojowego. Wsparcie udzielane będzie:

 • projektom, wyłącznie w przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny za degradację terenu czy też nielegalne składowanie odpadów nie może być zidentyfikowany lub nie może zostać obarczony odpowiedzialnością za sfinansowanie remediacji lub rekultywacji zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,
 • na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” oraz zagospodarowanie terenu zdegradowanego poprzez usunięcie zagrożenia ze strony porzuconych, niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, remediację i rekultywację zanieczyszczonego i zdegradowanego terenu,
 • na inwestycje, które mają zapewnić  ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i będą prowadzić do przywrócenia wartości użytkowej terenu m.in. do odtworzenia lub rozwoju nowych terenów zielonych, zielonej infrastruktury, a także rozwoju terenów spełniających funkcje przyrodnicze i/ lub społeczne i/lub publiczne (po uprzątnięciu odpadów).

Kto może składać wnioski:

Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
63 682 280 PLN

Termin naboru

start

11.03.2024

koniec

26.04.2024

Wyniki

7 Listopada 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content