Fundusze Europejskie na rzecz inicjatyw społecznych – ogłaszamy wyniki konkursu!

Fundusze Europejskie na rzecz inicjatyw społecznych – ogłaszamy wyniki konkursu!

30.11.2023

W ramach konkursu wsparcie na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości społecznej i wprowadzania nowych usług dla mieszkańców pozyskają 4 projekty z regionu mazowieckiego regionalnego oraz 2 projekty z regionu warszawskiego stołecznego. Dofinansowanie umożliwi podjęcie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych w tym m.in. świadczenie usług społecznych oraz podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Beneficjenci z regionu mazowieckiego regionalnego otrzymają łącznie ponad 34,9 mln zł, a podmioty z regionu warszawskiego stołecznego ponad 34,7 mln zł. Finansowanie pochodzi z funduszy europejskich oraz środków budżetu państwa. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w okresie od maja do lipca 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej

Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoli na rozwój ekonomii społecznej m.in. poprzez realizację usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych, a także działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Możliwe będzie również bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie w przedsiębiorstwach społecznych.

Fundusze europejskie umożliwią rozwój sektora ekonomii społecznej, co przełoży się na realne wsparcie dla mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie szerokiej oferty usług społecznych

Zdjęcie sylwetki

– wskazała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze europejskie umożliwią rozwój sektora ekonomii społecznej, co przełoży się na realne wsparcie dla mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie szerokiej oferty usług społecznych – wskazała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Wyniki konkursu – łącznie ponad 69 mln zł wsparcia na realizację inicjatyw społecznych

W ramach konkursu z działania 8.2 Ekonomia społeczna, typ projektu: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, dofinansowanie z Unii Europejskiej otrzymają 4 projekty z regionu mazowieckiego regionalnego oraz 2 projekty z regionu warszawskiego stołecznego. Beneficjenci z regionu mazowieckiego regionalnego otrzymają łącznie ponad 30,5 mln zł, a z regionu warszawskiego stołecznego ponad 17,8 mln zł. Finansowanie pochodzi z funduszy europejskich oraz środków budżetu państwa. Ze wsparcia skorzystają mieszkańcy m. st. Warszawy, podregionu warszawsko-wschodniego oraz warszawsko-zachodniego, a także mieszkańcy subregionu płockiego, radomskiego, siedleckiego oraz żyrardowskiego.

Szczegółowe wyniki naborów znajdują się na stronach:

Region warszawski stołeczny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-001/23):

8.2 Ekonomia społeczna, Typ projektu: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej – nr FEMA.08.02-IP.01-001/23

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-002/23):

8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej – nr FEMA.08.02-IP.01-002/23

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.euw zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content