Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej

8.2 Ekonomia społeczna, Typ projektu: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej – nr FEMA.08.02-IP.01-001/23

8.2 Ekonomia Społeczna

Komunikaty

Komunikat dot. zmiany 1.2 w Regulaminie konkursu nr FEMA.08.02-IP-001/23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr FEMA.08.02-IP-001/23 ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają […]publikacja 11.07.2023

Komunikat dot. zmiany 1.1 w Regulaminie konkursu nr FEMA.08.02-IP-001/23

Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr FEMA.08.02-IP.01-001/23 ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki […]publikacja 20.06.2023

Wyniki naboru

Skład komisji zespołu oceny merytorycznej projektów w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna do oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.08.02-IP.01-001/23

pdf 1 stron 0.31 MB

Data publikacji 29.11.2023

Lista ocenionych wniosków z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru nr FEMA.08.02-IP.01-001/23 dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, FEM 2021-2027 oraz w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla naboru konkurencyjnego nr FEMA.08.02-IP.01-001/23 Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.60 MB

Data publikacji 29.11.2023

Lista ocenionych wniosków z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru nr FEMA.08.02-IP.01-001/23 dla Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, FEM 2021-2027 oraz w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla naboru konkurencyjnego nr FEMA.08.02-IP.01-001/23 Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.60 MB

Data publikacji 29.11.2023

pdf 1 stron 0.64 MB

Data publikacji 13.09.2023

Ocena formalna

Skład Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej dla naboru FEMA.08.02-IP.01-001/23

pdf 1 stron 0.45 MB

Data publikacji 30.11.2023

pdf 1 stron 0.43 MB

Data publikacji 12.09.2023

pdf 1 stron 0.47 MB

Data publikacji 03.08.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

• świadczenie usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej dla PES oraz PS, w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych OWES – zgodnie z KPRES oraz ustawą o ekonomii społecznej m.in.:

– działania promujące ideę partnerstwa w jednostkach samorządu terytorialnego i wykorzystanie doświadczenia OWES w tym zakresie;

– usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w zakresie animacji oraz wsparcia tworzenia PS szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych oraz zielonej gospodarki;

– usługi wsparcia rozwoju istniejących PS w tworzeniu nowych usług na szczeblu lokalnym szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych, zielonej gospodarki, gospodarki odpadami w tym recyklingu;

– działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES.

• realizację na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz readaptacji na podstawie indywidualnego planu reintegracji w PS (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej);

• bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie w PS lub PES przekształcanym w PS:

– wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS lub PES przekształcanym w PS jest kwalifikowalne wyłącznie w formie stawek jednostkowych, które podlegają indeksacji;

– wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu może ubiegać się podmiot posiadający akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiot realizujący usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, działający samodzielnie lub w partnerstwie, o ile uzyska status OWES i akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
34 796 732 PLN.

Termin naboru

start

31.05.2023

koniec

26.07.2023

Wyniki

IV kwartał
2023
2023
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

Skip to content