Działania wspierające obywateli państw trzecich, w tym migrantów

Działania wspierające obywateli państw trzecich, w tym migrantów

31.10.2023

Unia Europejska mocno angażuje się w pomoc cudzoziemcom i migrantom. W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, dostępne są środki na działania m.in. wspierające integrację społeczno-ekonomiczną obywateli państw trzecich, na pomoc dzieciom w wieku szkolnym oraz ich rodzicom, a także na tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network. Zachęcamy do składania wniosków w kolejnych konkursach już od 31 października do 5 grudnia. Nabory przeprowadza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Pomoc funduszy europejskich – dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) i dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

Ogłosiliśmy dwa konkursy z Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Typ projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państwa trzecich,
w tym migrantów oraz ich otoczenia.

Dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) pula dostępnych środków wynosi 38 885 203,43 zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu to 95% kosztów kwalifikowalnych (w tym 85% z Unii Europejskiej oraz 10% z budżetu państwa). Na taki sam poziom dofinansowania mogą liczyć podmioty z regionu Warszawskiego stołecznego (RWS). W tym przypadku budżet konkursu wynosi 6 537 841,89 zł, a wsparcie projektu może osiągnąć 95 % kosztów kwalifikowalnych (w tym 50% z Unii Europejskiej oraz 45% z budżetu państwa).

Na co dofinansowanie?

Realizowane projekty powinny:

  • wspierać migrantów oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy, może to być np. poradnictwo w zakresie legalizacji pracy oraz praw pracowniczych, poradnictwo prawne, obywatelskie oraz psychologiczne;
  • realizować usługi dla cudzoziemców, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie poprzez np. udział w kursach języka polskiego, szkoleniach z zakresu wartości i kultury polskiej, szkoleniach zawodowych. Pomocne będzie także wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu i wynajmie mieszkania, skorzystanie z mieszkania chronionego czy wspomaganego oraz wsparcie tłumacza;
  • działać na rzecz społeczności przyjmującej oraz uwzględniać w zakresie pomocy osoby z otoczenia migrantów;
  • tworzyć miejsca spotkań społeczności np. w instytucjach kultury poprzez realizację programów wspierających integrację kulturową, przybliżając polską kulturę oraz pozwalając na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami (obywatelami państw trzecich);
  • wspierać dzieci w środowisku szkolnym oraz ich rodziców zapewniając opiekę na czas uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy innych formach aktywizacji społecznej czy zawodowej rodziców, działania integracyjne skierowane do dzieci obywateli państw trzecich oraz ich rodziców ze społecznością lokalną;
  • tworzyć partnerstwa z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network;
  • realizować wsparcie poprzez Centra Integracji Cudzoziemców funkcjonujące według modelu wypracowanego w ramach projektu “Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”;
  • budować i wzmacniać potencjał instytucjonalny oraz wzmacniać współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz integracji migrantów, w tym szkolenia dla kadr pracujących ze społecznością migrantów;
  • rozwijać usługi społeczne, niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia dla obywateli państw trzecich i ich rodzin, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (w szczególności wsparcie mieszkaniowe).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa publiczno-prywatne, partnerstwa instytucji pozarządowych, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa i służby publiczne.

Przypominamy, że beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Oba konkursy trwają od 31 października do 5 grudnia 2023 r.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naborów znajduje się na stronach:


Skip to content