Wystartował konkurs na wsparcie turystyki na Mazowszu

Wystartował konkurs na wsparcie turystyki na Mazowszu

15.05.2024

Fundusze Europejskie na wsparcie turystyki umożliwią modernizację szlaków turystycznych oraz dostosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, oraz osób z niepełnosprawnościami. Kwota przeznaczona na te działania wynosi 42 015 675 PLN (w tym dla RMR 18 314 525 PLN, dla RWS 23 701 150 PLN). Nabór wniosków potrwa do 24 czerwca 2024 roku. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach naboru na wsparcie turystyki na Mazowszu dofinansowane mogą być w szczególności:

 • Projekty wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) i zmierzające do modernizacji oraz rozwoju systemów oznakowania istniejących szlaków turystycznych i wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj.: usuwanie barier architektonicznych), z uwzględnieniem ochrony terenów otwartych, w szczególności przez utrzymywanie jak najwyższego poziomu powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowywanych terenów (w tym zazielenianej i umożliwiającej infiltrację wód opadowych).
 • Działania prowadzące do rozwoju oferty turystycznej istniejących szlaków turystycznych, poprawy obsługi ruchu turystycznego, promocji (promocja dotyczy wyłącznie istniejącego szlaku turystycznego będącego przedmiotu projektu) oraz zmierzające do wprowadzenia innowacji i cyfryzacji w ramach przemysłu turystycznego i jego produktów, np. w zakresie zarządzania, systemu organizacji usług, kreowania nowych, innowacyjnych produktów czy wykorzystywania efektów współpracy i synergii do realizacji usług turystycznych, co pozwoli na wzrost dochodów i tym samym przyczyni się do odbudowy lokalnych gospodarek.
 • Projekty mające na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni (w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego.
 • Projekty zrównoważonej turystyki w celu zwiększania zatrudnienia i stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej

WAŻNE: Wszelkie działania powinny być zgodne z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.

Kwalifikowalne do dofinansowania będą:

 • Istniejące szlaki turystyczne. Za istniejące szlaki turystyczne uznajemy wytyczoną trasę (np. w przestrzeni wirtualnej lub w terenie), jak również punkty (np. miejsca, osoby, produkty), w oparciu o które można wytyczyć trasę służącą do odbywania wycieczek, posiadającą jednolite oznaczenie (symbole) i wyposażoną w informacje, które umożliwią dotarcie do najciekawszych punktów topograficznych, miejsc/wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym oraz obiektów krajoznawczych widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych na Mazowszu.
 • Realizowane projekty muszą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest zorientowane na poprawę oferty regionalnej i podregionalnej, tzn. turystycznej i kulturalnej, bazującej na walorach Mazowsza lub regionów etnograficznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych położonych w jego granicach i przynależne do istniejących szlaków turystycznych, włączeniem społecznym w skali kraju, regionu lub lokalnej.

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Instytucje kultury i sportu
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Niepubliczne instytucje kultury i sportu
 • Organizacje pozarządowe
 • Lokalne Grupy Działania
 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Czas trwania naborów

Konkurs trwa od 14 maja do 24 czerwca 2024 r. Beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie konkursu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content