Ponad 25 mln zł na rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży. Sprawdź wyniki konkursu dla Mazowsza!

Ponad 25 mln zł na rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży. Sprawdź wyniki konkursu dla Mazowsza!

26.06.2024

W konkursie 8.6 “Usługi społeczne na rzecz rodzin” typ projektów „Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej”, środki finansowe otrzyma niemal 60 proc. złożonych projektów. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 25 mln zł z funduszy europejskich dla regionu mazowieckiego regionalnego. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działania profilaktyczne oraz aktywizujące. To znaczące wsparcie dla projektów społecznych, które mają na celu realną poprawę jakości życia młodych ludzi w potrzebie.

Gratulacje dla beneficjentów

Gratulujemy wszystkim beneficjentom, których projekty zostały pozytywnie ocenione i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych działań. Szczegółowe wyniki naborów znajdują się na stronie konkursu FEMA.08.06-IP.01-022/23 dla regionu mazowieckiego regionalnego (RMR).

Dofinansowane działania na rzecz rozwoju usług społecznych

Celem konkursu było zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie rodzin, dzieci, systemu pieczy zastępczej oraz interwencji kryzysowej. Działania, na które można było uzyskać dofinansowanie, obejmują:

 • Pogłębianie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci oraz wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez warsztaty, szkolenia, kursy i wydarzenia kulturalne.
 • Przywracanie zdolności rodzinom przeżywającym trudności w wychowaniu dzieci do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapie, mediacje, pomoc prawną oraz organizację spotkań dla rodzin.
 • Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnych.
 • Usprawnianie procesu deinstytucjonalizacji poprzez przekwalifikowanie pracowników pieczy instytucjonalnej oraz dostosowanie infrastruktury.
 • Wzmacnianie istniejących i nowo tworzonych rodzin zastępczych i adopcyjnych poprzez specjalistyczne wsparcie, rozwój umiejętności życiowych i prospołecznych członków rodzin.
 • Rozwój form wsparcia usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą poprzez wzmacnianie kompetencji opiekunów oraz aktywizację zawodową wychowanków.

Beneficjenci konkursu

W naborze mogły wziąć udział wszystkie podmioty, w szczególności:

 • Instytucje nauki i edukacji
 • Instytucje wspierające biznes
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

Osoby fizyczne były wyłączone z możliwości wnioskowania, z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową.

Nabór wniosków

Nabór wniosków przeprowadzono od 28 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów informacyjnych dostępne są na naszej stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu.


Skip to content