Aktualizacja! FE wspierają rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży z regionu warszawskiego — wyniki konkursu!

Aktualizacja! FE wspierają rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży z regionu warszawskiego — wyniki konkursu!

04.07.2024

Uwaga, uwaga! Mamy informację, że dofinansowanie na realizację usług społecznych otrzyma jeszcze dwóch beneficjentów ze względu na zwiększenie alokacji na konkurs. Łączna kwota dofinansowania wynosi teraz prawie 8 mln zł z funduszy europejskich i budżetu państwa, a nie jak wcześniej, niecałe 6 mln zł. Fundusze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz budżetu państwa i będą przeznaczone na zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działania profilaktyczne, oraz aktywizujące z regionu warszawskiego.

W konkursie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin, typ projektów „Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej”, wsparcie otrzyma siedem projektów (wcześniej pięć). Środki będą przeznaczone na zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działania profilaktyczne oraz aktywizujące. To duże wsparcie dla projektów społecznych.

Gratulacje dla szczęśliwej siódemki

Gratulujemy wszystkim beneficjentom, których projekty zostały pozytywnie ocenione i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych działań. Szczegółowe wyniki naborów na rzecz usług społecznych dla dzieci i młodzieży znajdują się na stronie konkursu FEMA.08.06-IP.01-021/23 dla regionu warszawskiego stołecznego.

Dofinansowane działania

Celem konkursu było zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie rodzin, dzieci, systemu pieczy zastępczej oraz interwencji kryzysowej. Działania, na które można było uzyskać dofinansowanie, obejmują:

 • Pogłębianie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci oraz wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez warsztaty, szkolenia, kursy i wydarzenia kulturalne.
 • Przywracanie zdolności rodzinom przeżywającym trudności w wychowaniu dzieci do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapie, mediacje, pomoc prawną oraz organizację spotkań dla rodzin.
 • Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnych.
 • Usprawnianie procesu deinstytucjonalizacji poprzez przekwalifikowanie pracowników pieczy instytucjonalnej oraz dostosowanie infrastruktury.
 • Wzmacnianie istniejących i nowo tworzonych rodzin zastępczych i adopcyjnych poprzez specjalistyczne wsparcie, rozwój umiejętności życiowych i prospołecznych członków rodzin.
 • Rozwój form wsparcia usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą poprzez wzmacnianie kompetencji opiekunów oraz aktywizację zawodową wychowanków.

Beneficjenci konkursu

W naborze mogły wziąć udział wszystkie podmioty, w szczególności:

 • Instytucje nauki i edukacji
 • Instytucje wspierające biznes
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Służby publiczne

Osoby fizyczne były wyłączone z możliwości wnioskowania, z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową.

Nabór wniosków na rzecz usług społecznych dla dzieci i młodzieży

Nabór wniosków przeprowadzono od 28 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów informacyjnych dostępne są na naszej stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu.


Skip to content